TrA.Subject

TrA.Announcement

Grönt alternativ för frakttrafiken

Fraktkunderna vill ha pålitlighet och kapacitet. Det erbjuder ForSea – dygnet runt på årets alla dagar. Vår flytande bro har en turtäthet som gör transporterna över Öresund enkla och smidiga. Vattenvägen mellan Helsingborg och Helsingör är samtidigt ett grönt alternativ, som sparar tid, miljö och ger chaufförerna en stunds avkoppling. Genvägen via ForSea kan korta körsträckan med 40 – 50 kilometer och minskar på så sätt utsläppen från lastbilstrafiken.

Ett starkt 2018

Under 2018 ökade volymerna i godstrafiken med 5,8 procent jämfört med året innan. Därmed fortsätter de senaste årens positiva volymutveckling, som är en spegling av den starka konjunkturen på ForSea marknader.

Under året fortsatte arbetet med förenkla inpasseringen vid terminalerna. Omkring 65 procent av alla tunga fordon är förbokade och kan därmed utnyttja ForSeas automatiska inpassering, som sparar tid samt underlättar fakturering och annan administrativ hantering. Arbetet fortgår 2019 då målet är att andelen automatiska inpasseringar ska överstiga 70 procent.

Fokus på två marknader

Ungefär 50 procent av de godsvolymerna som hanteras är transittrafik som kommer från – eller har slutdestination på – den europeiska kontinenten. Övriga volymer är avsedda för Öresundsregionen, främst Köpenhamnsområdet samt övriga större konsumentmarknader i Skandinavien. ForSea hanterar också transittrafik till Norge och Finland. Ett av de mest spännande tillväxtområdena är frakter mellan Jylland och Skåne.

Kunderna är åkerier och speditörer. De arbetar på en konkurrensutsatt marknad som kännetecknas av hård prispress och nya aktörer som successivt tar marknadsandelar av de etablerade företagen. ForSea konkurrerar främst med de vägtransporter som går via Öresundsbron. För 2018 beräknas brons andel av vägtransporterna över Öresund till 52 procent. ForSeas förbindelse stod för resterade 48 procent.

Miljöanpassad godshantering

Det är inte bara kortare körsträckor som gör vår flytande bro till ett grönt alternativ. Våren 2018 konverterades två färjor till batteridrift. Därmed minskade utsläppen av koldioxid, svaveldioxid, kvävedioxid och partiklar med cirka 65 procent i den samlade färjetrafiken.

Hållbarhetsfrågorna växer i betydelse i hela leverantörskedjan. Därför utvärderar ForSea möjligheterna att bidra med miljönyckeltal, som kunderna kan använda för att mäta miljöbelastningen i sina transporter. I en extremt konkurrensutsatt bransch har miljöaspekter alltjämt svårt att konkurrera med ekonomiska överväganden. Vi menar ändå att miljönyckeltal har framtiden för sig i företag där hållbarhetskraven nu ökar och rätt vägval kan göra skillnad.

”För oss en säkerheten en självklar del av hållbarhetsarbetet. Varje år hanterar ForSea hundratals transporter med farligt gods på våra färjor – en hantering som präglas av professionalitet och hög säkerhet i varje steg.”