TrA.Subject

TrA.Announcement

Genom att ständigt förbättra vårt miljöarbete kan vi minimera vår påverkan av föroreningar i luft, mark och vatten.

· Vi skall alltid uppfylla tillämplig lagstiftning och följa förordningar samt vara lyhörda mot vår omvärld.

· Att optimera energiförbrukningen och minska våra utsläpp till luft är ett prioriterat område.

· Vi skall beakta miljöaspekten vid inköp utav varor och tjänster.

· Vi skall genom effektiv återvinning och resurshushållning minska de föroreningar som sker på grund av vår verksamhet.

· Vi skall påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer för att minska miljöpåverkan i hamnar, inre vatten och till sjöss.

· Vi skall utarbeta relevanta nyckeltal som beskriver uppnådda förbättringar.

· Vi skall engagera samtliga medarbetare för att skapa ett aktivt miljöarbete, samt se till att samtliga medarbetare har relevant och tillräcklig miljöutbildning.

· Vi skall genom ett miljöledningssystem systematiskt följa upp och förbättra vår miljöprestanda för att ytterligare miljöanpassa bolagets verksamhet.