TrA.Subject

TrA.Announcement

Här kan du läsa om ForSeas transportvillkor, allmänna vilkor och resevillkor.

transportvillkor

Transportvillkor

När du köper en biljett på hemsidan accepterar du samtidigt våra allmänna transportvillkor.
1 Allmänt
1.1 Dessa villkor gäller för alla passagerare (nedan kallad ”Passagerare”) vid resa med ForSea Helsingborg AB (nedan kallat ”Rederiet”) mellan Helsingborg och Helsingör.

1.2 För Passagerare som införskaffat eller bokat biljetter via forsea.se gäller även ForSea allmänna köpvillkor som finns tillgängliga på samma hemsida. 
För Passagerare som införskaffat en biljett som gäller dels för befordring mellan Helsingborg och Helsingör, dels för annan befordran, gäller detta avtal endast för befordran mellan Helsingborg och Helsingör, för annan befordran gäller villkor som tillhandahålls av utföraren av sådan befordran. 
För Passagerare som införskaffat eller bokat en biljett via Rederiet som endast gäller annan befordran än befordran mellan Helsingborg och Helsingör gäller inte dessa villkor.

1.3 Dessa villkor anses accepterade och avtal anses ingått, innebärandes att skyldighet uppstår för både Passagerare samt Rederiet att fullgöra sina förpliktelser enligt dessa villkor, vid följande tidpunkter vid följande situationer:

(i) För det fall förbokning genomförs av Passageraren – när Rederiet ger en bekräftelse av bokningen;

(ii) För det fall förbokning inte sker – när Passageraren betalar för resan;

(iii) För det fall resan är vederlagsfri eller betalning ska ske under eller efter resans påbörjande – när Passageraren ombordstiger på fartyg eller annat färdmedel som Rederiet tillhandahåller.

2 Definitioner
Med ”Resgods” avses varje föremål, inbegripet fordon, som transporteras av Rederiet för Passagerarens räkning och ej befordras enligt certeparti, konossement eller annat dokument som främst avser godsbefordran. Levande djur och Fraktgods (se punkt 3.7) räknas inte heller till Resgods. 
Med ”Handresgods” avses Resgods som Passageraren för med sig eller har i sin hytt eller annars har i sin besittning eller vård under transporten, inbegripet Resgods inuti eller fastspänt på Passagerarens fordon.

3 Inför resan
3.1 Resgods och kommersiellt gods

3.1.1 Varje Passagerare har rätt att medta Handresgods upp till en maximal sammanlagd vikt om 50 kg. Gods som är avsett för vidareförsäljning, som varuprov eller gods som ska användas i näringsverksamhet betraktas inte som Resgods och ska därför registreras som Fraktgods (se punkt 3.7) innan avgång.

3.1.2 Passageraren är själv skyldig att upplysa Rederiet om Resgods vars vikt överstiger den högst tillåtna vikten enligt punkt 3.1.1 samt registrera Fraktgods.

3.2 Farligt gods

3.2.1 Resgods som kan medföra fara eller väsentlig olägenhet för fartyg eller liv samt annat gods (innefattande men inte begränsat till bensin utanför fordons tank samt ammunition) får inte tas ombord som Resgods eller Handresgods, utan Rederiets godkännande. Sådant Resgods måste anmälas till Rederiet senast 24 timmar innan avresa, varefter Rederiet upplyser Passageraren om eller hur det farliga Resgodset får transporteras. Krav, artiklar och mängder som får medföras listas här.

3.2.2 Om oanmält farligt gods påträffas har Rederiet rätt till att föra i land, ta bort eller förstöra det farliga godset utan att ersättningsskyldighet uppstår för Rederiet.

3.2.3 Passageraren är ansvarig och ersättningsskyldig gentemot Rederiet för direkt och indirekt skada som orsakas Rederiet eller fartyget av farligt gods som Passageraren inte anmält till Rederiet enligt punkt 3.2.1 ovan.

3.3 Pass och legitimation
Rederiet uppmanar alla Passagerare att medbringa giltigt pass eller legitimation till resa samt förbehåller sig rätten att neka ombordstigning för Passagerare utan pass eller giltig legitimation. Barn under 15 år behöver inte uppvisa pass eller legitimation när resa sker tillsammans med vårdnadshavare och denne har med sig giltigt pass eller legitimation.

3.4 Biljett, platsbokning och fartyg

3.4.1 Biljett skall uppvisas vid incheckning i samband med ombordstigning. För garanterad plats för fordon och Passagerare vid viss specifik avgång måste bokning ske på förhand.

3.4.2 Rederiet har rätt att utföra transporten med ordinarie linjefartyg eller annat lämpligt fartyg.

3.5 Särskilt angående Passagerare med funktionshinder

Rederiet strävar efter att möjliggöra transport för samtliga Passagerare. Passagerare som på grund av funktionshinder kräver särskild assistans innan, under eller efter resan, behöver lämna uppgift till Rederiet om detta i samband med bokning av resan, och måste boka sådan resa senast 48 timmar innan avresetidpunkten. Om inte detta sker kan Rederiet inte garantera Passageraren ombordstigning, utan kan i vissa fall vara tvungna att neka Passageraren ombordstigning i enlighet med Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) Nr 1177/2010. Passagerare med funktionshinder som önskar särskild assistans måste även, när så anges av Rederiet, anlända till av Rederiet angiven plats vid den tidpunkt som Rederiet skriftligen angivit, vilket är högst 60 minuter innan den annonserade ombordstigningstidpunkten, eller, om någon ombordstigningstidpunkt inte är angiven, senast 60 minuter före avgångstidpunkten enligt tidtabellen.

3.6 Resande barn
Barn under 15 år ska resa i sällskap av en medföljande vuxen, om inte annat överenskommits med Rederiet.

3.7 Fraktgods
Med Fraktgods avses:

(i) gods som Passageraren inte kan föra med sig under transporten som Handresgods samt Resgods som Passageraren inte kan förvara i sitt fordon (se punkt 3.1);

(ii) gods som upptar utrymme i fartygets lastrum;

(iii) i fordon inlastat gods med en vikt överstigande 150 kilogram som körs som ett led i kommersiell verksamhet; och

(iv) bussar och liknande fordon i yrkesmässig linje- eller beställningstrafik för kollektiv transport av Passagerare.

Fraktgods transporteras enligt bestämmelserna i 13 kap. sjölagen (1994:1009). För fraktgods utgår fraktavgift enligt tariff. Avseende fraktgods hänvisas vidare till villkor och information på Rederiets hemsida.

3.8 Ledsagare

I de fall du har en funktionsvariation som medför behov av ledsagare erbjuds en ledsagare en biljett. Behovet av ledsagare ska styrkas med intyg. Har du fler ledsagare betalar de ordinarie pris, såvida du inte genom intyg kan styrka behovet av fler än en ledsagare. Ledsagaren måste vara minst 16 år fyllda och kunna uppvisa legitimation. Intyget ska innehålla ditt namn samt en kort beskrivning av hur ditt behov av ledsagning ser ut. Vi godkänner intyg från vården, kommunen, skola, assistansbolag samt föreningar som t ex Synskadades Riksförbund.

4 Under resan

4.1 Rederiet har rätt att vid behov lasta Passagerares Resgods på däck.

4.2 Levande djur får endast medtas efter särskild överenskommelse med Rederiet och Rederiet förbehåller sig rätten att neka medtagande av levande djur vid befordran om inte sådan överenskommelse träffats. Passageraren ansvarar för att medtagna djur inte vistas i områden på fartyget som markerats som djurfria. Passageraren ansvarar vidare för att medtaget djur inte åsamkar andra Passagerare eller Rederiet skada.

4.3 Rökning får endast ske på öppet däck eller i särskilt markerade rökutrymmen.

4.4 Ombord- och ilandkörning av fordon sker genom samarbete mellan förare och Rederiets personal och ska genomföras med särskild försiktighet från förarens sida. Rederiet ansvarar inte för skada eller förlust som uppkommer till följd av att föraren inte följer skyltar och instruktioner från personalen eller liknande.

4.5 Vid parkering av fordon på bildäcket ska handbromsen användas samt första växeln läggas i.

4.6 Försäljningsområden på fartygen är kameraövervakade. Alla former av stöld och snatteri anmäls till polisen.

4.7 Ett annat skepp kan komma att användas än vad som annonserats.

5 Rederiets ansvar för personskada och skada eller förlust av Resgods eller Handresgods
5.1 Generellt

5.1.1 Rederiet är, med de begränsningar som följer av under detta avsnitt 5, ansvarigt för personskada som drabbar Passageraren och för Resgods eller Handresgods som går förlorat eller skadas, på grund av en händelse under resan, om skadan har vållats genom fel eller försummelse av Rederiet eller någon som Rederiet svarar för, med undantag av vad som följer av punkt 5.2 samt 5.3. Detsamma gäller skada på grund av att Passageraren, Handresgods eller Resgods försenas.

5.1.2 Rederiets ansvar för personskada och skada eller förlust av Resgods eller Handresgods enligt detta avtal avser endast skada som härrör från händelser som har inträffat under resan. Rederiet är inte ansvarigt för skada som uppstått innan ombordkörning eller ombordstigning, eller efter ilandkörning eller ilandstigning. Rederiet är således inte ansvarigt för skador som uppstår då Passageraren befinner sig i en hamnterminal eller stationsanläggning, på kaj eller på en annan hamnanläggning.

5.1.3 Enligt gällande nationell och EU-rätt anges ansvarsbelopp enligt Internationella valutafondens särskilda dragningsrätter (nedan SDR). Den 1 juli 2017 motsvarade 1 SDR ca 11,8 SEK. För aktuell kurs mot SEK hänvisas till riksbankens hemsida (www.riksbank.se).

5.2 Ansvarsbegränsning vid skada på eller förlust av Handresgods, Resgods, fordon samt värdesaker

5.2.1 Rederiet är ansvarigt för skada på eller skada som uppstått till följd av förlust av Handresgods, om den händelse som orsakade skadan beror på fel eller försummelse hos Rederiet. Vid sjöfartsolycka antas fel eller försummelse föreligga hos Rederiet. Rederiets ansvar i dessa fall ska inte överstiga:

a) 2.250 SDR vid förlust eller skada på Handresgods (som ej är förvarat i eller på fordon) per Passagerare och befordran;

b) 12.700 SDR vid förlust eller skada på fordon, inbegripet Resgods i eller på fordonet, per fordon och befordran; och

c) 3.375 SDR vid förlust eller skada på annat Resgods än som nämns i punkterna (a) eller (b), per Passagerare.

Med sjöfartsolycka avses förlisning, kantring, sammanstötning eller strandning, explosion samt brand eller fel i fartyget.

5.2.2 Vid ersättningsbetalning vid skada på fordon görs ett avdrag på det utbetalningsbara beloppet med 330 SDR, per fordon, och vid förlust eller skada på annat Resgods görs ett avdrag på det utbetalningsbara beloppet med 149 SDR, per Passagerare.

5.2.3 Transportören är inte skyldig att ersätta pengar, värdepapper, konstföremål eller andra dyrbarheter annat än om transportören har tagit emot egendomen för säker förvaring. För det fall Rederiet är ansvarigt för Passagerarens värdesaker ersätts belopp till den gräns som anges i 5.2.1 c).

5.2.4 Rederiet ansvarar inte för levande djur som tas med på resan.

5.3 Ansvarsbegränsning vid Passagerares död eller personskada

5.3.1 Rederiet är ansvarigt för skada till följd av Passagerares död eller personskada som drabbat en Passagerare till följd av sjöfartsolycka, om inte Rederiet kan visa att olyckan:

- orsakades av krigshandling, fientligheter, inbördeskrig, uppror eller av naturhändelse av osedvanlig karaktär, som inte har kunnat undvikas och vars följder inte har kunnat förhindras; eller

- i sin helhet har vållats av tredje man genom handling eller underlåtenhet med avsikt att orsaka skada.

5.3.2 Rederiets ansvar vid sjöfartsolycka ska inte överstiga 250.000 SDR per Passagerare och händelse. För det fall Rederiet inte kan visa att händelsen som orsakade skadan inte uppstod till följd av fel eller försummelse av Rederiet, ska Rederiet även ansvara för skador som överstiger 250.000 SDR.

5.3.3 Rederiet ska ansvara för skador som uppstått till följd av dödsfall eller personskada som drabbat en Passagerare på grund av någon annan händelse än sjöfartsolycka, om händelsen orsakades till följd av fel eller försummelse av Rederiet.

5.3.4 Rederiets ansvar för Passagerares personskada eller död enligt punkt 5.3.1 till 5.3.3 ovan ska inte i något fall överstiga 400.000 SDR per Passagerare och händelse.

5.3.5 Om personskada eller död samt förlust av eller skada på Resgods förorsakades av Passageraren själv eller om Passageraren har medverkat till händelsen, ansvarar Rederiet inte för skadan i den utsträckning den förorsakades av Passageraren.

5.4 Övrigt
Rederiet hänvisar vidare till Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr. 392/2009 av den 23 april 2009 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1177/2010 av den 24 november 2010 samt information på skeppen, terminalerna och vår hemsida.

6 Ansvar för skada på grund av försening
6.1 Rederiet är ansvarigt för skada på grund av att passageraren försenas om skadan har vållats genom fel eller försummelse av transportören eller någon som transportören svarar för, även om förseningen inte beror på en händelse under resan.

6.2 Vid försening av Passagerare är Rederiets ansvar för skada på grund av försening begränsat till ett belopp om högst 4.150 SDR per Passagerare.

6.3 Vid försening av Resgods ska Rederiets ansvar för skada på grund av försening inte överstiga:

a) 1.800 SDR per Passagerare för Handresgods;

b) 10.000 SDR per fordon; och

c) 2.700 SDR per Passagerare för övrigt Resgods.

6.4 Vid ersättningsbetalning vid skada till följd av försening av Passagerare eller Resgods, inbegripet fordon, görs ett avdrag på det utbetalningsbara beloppet med 20 SDR, per Passagerare.

6.5 Om passagerare genom vållande medverkat till skada på grund av försening tillämpas 6 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207).

6.6 Rederiet hänvisar vidare till Sjölag (1994:1009) avseende Rederiets ansvar för skada på grund av förseningar.

7 Reklamation vid förlust eller skada på resgods

Passagerare som får sitt Resgods skadat under resan ska skriftligen underrätta Rederiet om sådan skada:

- om det skadade Resgodset är ett Handresgods och skadan är uppenbar, ska Rederiet underrättas före eller i samband med Passagerarens ilandstigning;

- om det skadade Resgodset inte är ett Handresgods och skadan är uppenbar, ska Rederiet underrättas i samband med utlämnandet av Resgodset; eller

- om skadan på Resgodset inte är uppenbar ska reklamation ske inom 15 dagar från dagen för ilandstigning.

8 Preskription
Skadeståndsfordringar på grund av Passagerares död eller personskada samt förlust eller skada på Resgods preskriberas efter två år. Preskriptionstiden börjar löpa enligt nedan.

Vid personskada: Dagen för Passagerarens ilandstigning.

Vid Passagerares död under transport: Dagen då ilandstigning skulle skett.

Vid Passagerares död efter transport: Dödstidpunkten, förutsatt att det inte har gått längre än tre år från ilandstigningen.

Förlust eller skada på bagage: Dagen för ilandstigning.

9 Övrigt
9.1 Svensk lag skall tillämpas på transport som utförs av Rederiet.

9.2 Talan rörande ansvar för Rederiet enligt dessa villkor kan enligt sjölagen väckas vid:

(i) sjörättsdomstol för den ort där svaranden är varaktigt bosatt eller har sin huvudsakliga rörelse,

(ii) sjörättsdomstol för den avtalsenliga avgångs- eller bestämmelseorten,

(iii) domstol i den stat där käranden har sin hemvist eller annars är varaktigt bosatt, förutsatt att svaranden har driftställe för sin rörelse i den staten och är underkastad dess domsrätt, eller

(iv) domstol i den stat där transportavtalet träffades, förutsatt att svaranden har driftställe för sin rörelse i den staten och är underkastad dess domsrätt.

9.3 Passagerare rekommenderas att teckna egen försäkring för sjöresan och utlandsvistelsen.

10 Kontakt
Meddelande till Rederiet med anledning av dessa villkor, t.ex. rörande reklamation eller skadeståndsanspråk, ska sändas till:

Med e-post: info@forseaferries.com

Med post: ForSea AB, Bredgatan 5, 252 25 Helsingborg, Sverige

allmannavillkor

Allmänna villkor

Här kan du klicka dig tillbaks till transportvillkoren eller vidare till resevillkoren.

Köp och leverans av färjebiljetter

Priser

Våra priser gäller alltid i svenska kronor (SEK).

Vid köp av biljett i Danmark eller Tyskland gäller respektive lands prislista och valuta.

Biljetten gäller endast till den färjelinje, biljettyp samt fordonstyp som angivits vid köpet. 

Rabattkod

Eventuell rabattkod skall anges innan slutförd bokning så att rätt pris enligt avtal kan erhållas.

Bokningsbekräftelse

Efter avslutad bokning och betalning skickas en bokningsbekräftelse via mail. Bokningsbekräftelsen innehåller uppgifter om valda färjesträckor, avgångstider, fordonstyp, antal personer samt bokningsnummer. Bokningsnumret skall uppges vid ankomst till avgångshamnen.

Bokningsnummer

Bokningsnumret kan bara användas för bokad resa och är därefter ogiltigt. Vi rekommenderar därför att numret hanteras med försiktighet. Tänk på att om bokningsbekräftelsen skrivs ut så ska streckkoden synas tydligt, eftersom du ska skanna den om du åker via automatbanorna. Det går även att uppge bokningsnumret som skickats via mail. Fordon längre än 6 meter hänvisas till manuell incheckning.

Incheckning

Checka enkelt in själv med din internetbiljett i våra hamnar.

Så här gör du:

 1. Skanna streckkoden på bekräftelsen i automaten
 2. Ange på skärmen hur många personer som finns i bilen
 3. Ta kupongen som skrivs ut
 4. Kör till den bana som anges både på skärmen och kupongen

Betalning med AutoBizz

Har du en AutoBizz kör du igenom våra automatbanor. Avgiften för överfarten dras då automatiskt från det kreditkort som är kopplat till AutoBizz-avtalet.

resevillkor

Resevillkor

Här kan du klicka dig tillbaks till transportvillkoren och de allmänna villkoren.

Helsingborg-Helsingör, biljetter

Biljetter

Lågprisbiljetter är enbart giltiga på bokad avgång samt på avgångar en timme före och en timme efter bokad avgång. Lågprisbiljetten kan ändras upp till en månad från det ursprungliga resedatumet, mot en avgift om 100 kr för fordon och 45 kr för gående samt mot betalning av eventuell prisskillnad, fram till den bokade avgången. Lågprisbiljetter kan ej avbokas. Det finns ett varierande antal Lågprisbiljetter att boka på de olika avgångarna. Lågprisbiljetterna säljs efter ”först till kvarn” principen.

Standardbiljetter är enbart giltiga på bokad avgång samt avgångar åtta timmar före och åtta timmar efter bokad avgång. Standardbiljetten kan ändras upp till tre månader från det ursprungliga resedatumet och kan ändras eller avbokas fram till den bokade avgången. Standardbiljetten kan ändras och avbokas online utan avgift.

Förlorad eller felköpt biljett ersätts ej och det är resenärens ansvar att kunna visa upp en giltig biljett under hela resan.

Helsingborg-Helsingör, ändring av biljetter

Om biljettypen tillåter ändringar, kan biljetten ändras till en annan avgång med ForSea innanför giltighetsperioden. Ändrar man sin biljett till en annan biljettyp, exempelvis från en Lågprisbiljett till en Standardbiljett, är det fortsatt biljettvillkoren från den ursprungliga biljetten som gäller för den ändrade biljetten.

Om biljettypen tillåter ändringar, är det möjligt att ändra sin biljett från en fordonstyp till en annan, genom att vända sig till ForSea på telefon 042-18 60 00 eller vid incheckning i hamn. Exempelvis kan en biljett för en bil under 6 meter ändras till en biljett för bil över 6 meter, eller biljett för gående ändras till en biljett för bil under 6 meter och så vidare. Om den nya biljetten kostar mer än den ursprungliga biljetten betalas prisskillnaden. Det är inte möjligt att återbetala om biljetten blir billigare.

ForSea förbehåller sig rätten till att ta ut en expeditionsavgift på 100 kr för fordon vid köp eller ändring av biljett via telefon eller manuell expedition i hamn, och 45 kr för köp av biljett och ändring av biljett för gående via telefon eller manuell expedition i hamn.

Helsingborg-Helsingör + Rödby-Puttgarden/Gedser-Rostock, biljett bokad online / telefon / app

Bokning
Bokning kan göras fram tills avresa från Helsingborg.

Giltighet
Biljetten är giltigt på bokat datum men accepteras även på alla avgångar på samma dag i mån av plats.

Ombokning
Ombokning kan endast ske innan utresa samt minst 4 timmar innan önskad avgång. Prisändring till dyrare avgång betalas vid ombokning. Vid prisändring till billigare avgång återbetalas mellanskillnaden minus administrationsavgift på 100 SEK.

Återbetalning
Förlorad biljett ersätts ej och det är resenärens ansvar att kunna visa upp en giltig biljett under hela resan. Avbokning upp till 5 dagar innan återbetalas 100 %. Avbokning 1-4 dagar före utresa återbetalas 50 %. Helt outnyttjad biljett återbetalas 20 % (upp till 3 mån. efter planerad utresa). Delvis utnyttjad biljett återbetalas ej. Avbokningskostnad tillkommer med 100 SEK.

Helsingborg-Helsingör + Rödby-Puttgarden/Gedser-Rostock, biljett köpt i hamn vid resa

Bokning
Bokning kan göras fram till utresa. Bokning kan inte ändras efter incheckning.

Giltighet
Biljetten är giltig i 3 mån från utresan i Helsingborg, alla avgångar. Biljetten är endast giltig på bokad avgång från Rödby-Puttgarden/Gedser-Rostock, men accepteras även på alla avgångar samma dag i mån av plats.

Återbetalning
Förlorad biljett ersätts ej och det är resenärens ansvar att kunna visa upp en giltig biljett under hela resan. Avbokning upp till 5 dagar innan återbetalas 100 %. Avbokning 1-4 dagar före utresa återbetalas 50 %. Helt outnyttjad biljett återbetalas 20 % (upp till 3 mån. efter planerad utresa). Delvis utnyttjad biljett återbetalas ej. Avbokningskostnad tillkommer med 100 SEK.

Rabattkort och pendlarkort

Giltighet 
För rabattkort och pendlarkort startar giltighetstiden vid första användningen. De ska tas i bruk 1 månad efter köptillfället. För Tura årskort startar giltighetstiden vid köptillfället. 

Återbetalning 
Förlorat rabattkort ersätts ej. Ej utnyttjat rabattkort återbetalas inom 1 månad efter inköpsdatum. Delvis utnyttjat rabattkort återbetalas ej. 

Fordon över 6 meter 

För fysiska rabattkort (10 och 20-kort) finns det möjlighet att använda två klipp för en överfart om fordonet är över 6 meter. För digitala reskort och fysiska pendlarkort får du betala ett tillägg för släp eller fordon över 6 meter.

Pendlarkort med minst 46 resor 

 • Kortet är personligt och du kan inte överlåta eller sälja det vidare till någon annan. Du ska kunna visa legitimation på begäran.
 • Lånar du ut ditt pendlarkort till någon annan blir du avstängd och ditt kort dras in, utan återbetalning.
 • Det är inte tillåtet att åka flera bilar eller personer vid samma tillfälle på samma pendlarkort.
 • Pendlarkortet ger prioritering med garanterad plats ombord, om du checkar in senast fem minuter före avgång
 • För innehavare av pendlarkort finns det möjlighet att bli medlem i Pendlarklubben och få bra erbjudande ombord.

Reskort Exclusive 

 • Få prioritering när du kör på och av färjan

Tura Årskort

 • Kortet är personligt och du kan inte överlåta eller sälja det vidare till någon annan. Du ska kunna visa legitimation på begäran.
 • Kortet gäller enbart för att tura, om du stiger av i Helsingör, behöver du lösa biljett för hemresan tillbaka till Helsingborg.
 • Du kan enbart åka med Turakortet från Helsingborg klockan 5-24, en gång per dag och upp till tre resor tur och retur vid samma tillfälle.
 • Vid missbruk spärras kortet automatiskt utan förvarning.

Pendlarklubben

Du som har ett reskort med 50 resor för bil/motorcykel eller 46 resor för till fots kan bli medlem i Pendlarklubben. Medlemskapet ger dig bra erbjudande ombord.

För att bli medlem fyll du i och skriv ut anmälan. Lämna formuläret hos biljettförsäljningen, samtidigt som du visar upp ett giltigt 50-turskort, så får du ett medlemskap i pendlarklubben.

Pendlarklubbens erbjudanden ombord

 • FoodXpress 
  10% rabatt på ordinarie priser (gäller inte alkohol, tobak och tidningar). Kaffe för 15 kronor. Besök vårt café
 • Ristretto  
  10% rabatt på ordinarie priser (gäller inte alkohol, tobak och tidningar). Besök vår Ristretto
 • Waves bar på Aurora 
  20% rabatt i baren på ordinarie priser (gäller inte tobak), klockan 16-18. Se barens öppettider. 
 • Tycho Brahe bar på Tycho Brahe 
  20% rabatt i baren på ordinarie priser (gäller inte tobak), klockan 16-18. Se barens öppettider. 
 • Shoppen 
  20% rabatt på allt godis (gäller ordinarie priser). Se vårt sortiment

Scandlines biljetter för fotpassagerare via landgång

Scandlines biljetter för fotpassagerare via landgång är ej giltiga för resa och återbetalas ej.