TrA.Subject

TrA.Announcement

Om denna integritetspolicy

ForSea Helsingborg AB, org.nr 556206-4575, Bredgatan 5, 252 25 Helsingborg, (”ForSea”, ”Bolaget” eller ”vi”) och dess koncernbolag har som policy att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter som behandlas av oss rörande våra kunder, distributörer och besökare på vår hemsida, behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. ForSea bedriver färjetrafik mellan Sverige och Danmark på sträckan Helsingborg–Helsingør.

När du använder våra olika tjänster samlar vi in dina personuppgifter. Därmed är Bolaget personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Integritetspolicyn förklarar och klargör dina rättigheter i förhållande till Bolaget vad gäller behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter.

Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och angelägna om att dina personuppgifter alltid behandlas säkert. Vi följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, inklusive lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) och sådan annan reglering som implementerar och/eller kompletterar EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG, EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler. Vi använder oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

Det är viktigt att du läser och förstår denna integritetspolicy innan du använder Bolagets tjänster. Om du inte godkänner integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster.

Vissa sidor på våra webbplatser innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och Bolaget är inte ansvarigt för deras verksamhet eller deras informationsrutiner. Därför bör alla användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser granska integritetspolicyerna för webbplatserna innan några personuppgifter skickas till dem.

För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies hänvisas till avsnittet ”Cookies” nedan.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

Om du besöker Bolagets hemsida, köper en biljett till någon av de tjänster som Bolaget tillhandahåller på färjorna, eller i övrigt använder våra tjänster kan du komma att lämna information till oss som anses utgöra personuppgifter enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning.

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

 • namn och kontaktinformation inklusive adress, mobilnummer och e-postadress;
 • leverans- och faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar i samband med köp av biljetter till de tjänster som Bolaget tillhandahåller;
 • olika typer av demografisk information;
 • användarnamn och lösenord till vår mobilapplikation ForSea;
 • annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser eller erbjudanden;
 • information om preferenser och intressen baserat på din användning av Bolagets webbplatser; och
 • användarnamn och lösenord för onlinebokning och profilinformation.

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

 • Bolagets hemsida, t.ex. när du köper någon av de tjänster eller produkter som Bolaget tillhandahåller, samtycker till användningen av cookies eller prenumererar på Bolagets nyhetsbrev;
 • Den mobilapplikation som Bolaget använder, t.ex. när du köper en biljett till någon av de tjänster som Bolaget tillhandahåller på färjorna eller använder GPS-funktionen;
 • från tredje parter i form av koncernbolag till Bolaget, eller bolag som Bolaget anlitar för att berika sin kunddatabas;
 • direkt från distributör eller företagskunder; eller
 • sociala medier, t.ex. offentlig profilinformation kopplad till kundengagemang på inlägg publicerade av Bolaget, privata meddelanden som skickats till Bolagets sociala kanaler (t.ex. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn), och som mottagits genom Bolagets tjänst för hantering av sociala medier, Falcon.io.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Bolagets behandling av personuppgifter har alltid ett berättigat ändamål och är alltid baserat på åtminstone en rättslig grund. De rättsliga grunderna anges nedan följt av ändamålet kopplat till varje rättslig grund.

 • Fullgörelse av avtal: Om du har köpt någon av de tjänster eller produkter som Bolaget tillhandahåller eller gjort en beställning avseende frakt eller leverans, har du ingått ett avtal med Bolaget. Vi behandlar därför dina personuppgifter i syfte att kunna hantera ditt köp eller order, för att hantera och administrera de tjänster som Bolaget tillhandahåller, för att genomföra betalningar samt för att ge dig åtkomst till Bolagets webbplatser och de tjänster som tillhandahålls där.
 • Samtycke: Direktmarknadsföring (postalt och digitalt), kundundersökningar, kundtjänst, nyhetsbrev, kuponger och flygblad.
 • Uppfylla rättslig skyldighet: Vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler.
 • Berättigat intresse: För att vi ska kunna tillhandahålla, genomföra och förbättra våra åtaganden och tjänster är det nödvändigt för oss att behandla personuppgifter även i vissa andra fall, t.ex. för att analysera statistik avseende köp av biljetter och besök på vår hemsida.

I det fall en tjänst som vi tillhandahåller kräver ditt samtycke kommer vi alltid att uttryckligen be dig lämna ditt samtycke till sådan tjänst och till att vi behandlar dina personuppgifter i ett sådant fall. Vi begär t.ex. in ditt samtycke om du vill prenumerera på något av Bolagets nyhetsbrev eller om du vill få reklam och personliga erbjudanden.

I samband med att du lämnar ditt samtycke kommer du att få bekräfta att du har läst den här integritetspolicyn och att du samtycker till att dina uppgifter behandlas på det sätt som beskrivs häri.

Återkallelse av samtycke

I de fall vi behandlar dina personuppgifter mot bakgrund av att du har lämnat ditt samtycke till det, t.ex. vad gäller prenumeration på nyhetsbrev, kan du när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta kundservice enligt nedan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis.

Om du inte vill få marknadsföring och specialerbjudanden från oss kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta kundservice, eller, vid direktreklam via e-post, genom en länk i det aktuella utskicket.

Lagring av personuppgifter

Bolaget vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan. Vi kommer att behandla dina personuppgifter under följande tidsperioder:

 • Fullgörelse av avtal: Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-post och betal- och leveransinformation) som lämnas i samband med köp eller beställning sparas så länge som krävs för att Bolaget ska kunna fullgöra avtalet med dig.
 • Rättslig skyldighet: Bolaget sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.
 • Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.
 • Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring i upp till ett år efter avslutad kundrelation, såvida du inte innan dess avsäger dig sådan direktmarknadsföring. Om direktmarknadsföringen är baserad på ditt samtycke, kan vi komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring under den tid ditt samtycke är giltigt.

Överföring av personuppgifter

Information om våra kunder är en viktig del av Bolagets verksamhet och vi säljer inte informationen till någon annan. Vi överför endast informationen i enlighet med vad som beskrivs nedan. Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas.

 • Samarbetspartners utanför den koncern Bolaget tillhör: Våra samarbetspartners, dvs. bolag utanför den koncern som Bolaget tillhör och som är godkända av Bolaget, kan komma att få tillgång till dina personuppgifter. Sådana mottagare inkluderar bland annat Scandlines Deutschland GmbH, BroBizz A/S och Öresundsbro Konsortiet och tillhörande bolag inom respektive koncern. Överföring till sådana mottagare är en väsentlig del av de tjänster som Bolaget tillhandahåller på färjorna.
 • Koncern- och systerbolag: Företag inom ForSeakoncernen samt koncern- och systerföretag under Nordic Ferry Infrastructurekoncernen, då främst Molslinjen A/S (och tillhörande bolag inom respektive koncern) kan komma att få tillgång till dina personuppgifter.
 • Företagstransaktioner: Om hela eller delar av Bolagets verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.
 • Rättsliga skyldigheter: Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att Bolaget ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till polis och andra relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

Vi strävar efter att sådana överföringar som anges ovan kan endast göras till bolag inom EU eller EES (dvs. alla EU:s medlemsstater samt Island, Norge och Lichtenstein). I största möjliga mån behandlar och överför vi inte personuppgifter utanför EU och EES.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du kan när som helst ändra dina personuppgifter genom att kontakta kundservice enligt nedan. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta kundservice. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Du kan ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, om du anser att Bolagets behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt. IMY kan nås på www.imy.se eller via e-post på imy@imy.se.

Cookies

Bolaget använder s.k. cookies på våra webbplatser. En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på den aktuella webbsidan. Olika cookies finns alltså på olika datorer för det fall du använder olika datorer för att nå våra webbplatser. Cookies är inte bärare av virus och kan inte förstöra annan information som finns lagrad på din dator.

Cookies brukar normalt kategoriseras dels baserat på dess ursprung, dels baserat på huruvida de lagras i din webbläsare eller inte. Till att börja med kan cookies antingen skickas till dig från den webbplats du besöker (s.k. förstapartscookie) eller från en annan organisation som levererar tjänster till den aktuella webbplatsen, såsom ett analys- och statistikföretag (s.k. tredjepartscookie). Cookies kan vidare delas in i sessionscookies och varaktiga cookies. En sessionscookie skickas till din dator för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök och raderas när du stänger din webbläsare.

En varaktig cookie lagras däremot i din webbläsare och medför således att en webbplats kan känna igen din dators IP-adress även om du stänger av din dator eller loggar ut mellan besöken. Cookien sparas i ett år och raderas sedan.

Bolaget använder både sessionscookies och varaktiga cookies på vår webbplats. Båda typerna av cookies används främst för våra tjänsters funktionalitet, för att hjälpa oss förbättra vår leverans av tjänster, för att ge dig ytterligare funktioner eller för att hjälpa oss att förse dig med relevant och personlig reklam/marknadsföring. Vidare använder Bolaget tredjepartscookies från Google Analytics i syfte att undersöka hur vi bör anpassa och förbättra informationen på Bolagets hemsida på bästa möjliga sätt. Google Analytics är en analytisk tjänst för statistiska ändamål som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics samlar information på din enhet och gör det möjligt att analysera din användning av Bolagets hemsida och mobilapplikation. Information överförs i regel till en Google-server i USA där informationen lagras.

IP-adresser insamlade av tredjepartscookies inom EU/EES kommer emellertid att förkortas och därmed anonymiseras innan överföring till USA, vilket medför att det inte kommer att betraktas som personuppgifter. För mer information om användningen av Google Analytics i mobilapplikationen, vänligen se den särskilda integritetspolicyn för applikationen.

De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Du kan enkelt avstå från att låta Bolagets webbplats lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare, inklusive att blockera cookies eller radera de cookies som finns lagrade på datorn. Vänligen notera att om du väljer att inte tillåta cookies kan vissa funktionaliteter på våra webbplatser upphöra att fungera säkert och korrekt och vissa tjänster kan inte tillhandahållas. Hur du raderar eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till din webbläsare eller i den hjälpfunktion som normalt finns att tillgå i webbläsaren.

Ändringar i denna integritetspolicy

Observera att villkoren i denna integritetspolicy kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på Bolagets webbplatser. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock, om du har meddelat oss din e-postadress, skicka e-post till dig för att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

Kontakta oss

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta vår data protection manager eller vår kundservice på nedan kontaktuppgifter.

ForSea Helsingborg AB

Att: Customer service
Bredgatan 5
252 25 Helsingborg
Sweden
kundservice@forseaferries.com
+ 46 42 18 60 00

ForSea Helsingborg AB

Att: Data protection manager
Bredgatan 5
252 25 Helsingborg
Sweden
gdpr.privacy@forseaferries.com