TrA.Subject

TrA.Announcement

ForSea utför kamerabevakning på utvalda områden. I Sverige och på våra svenska fartyg är det ForSea Helsingborg AB som är ansvarigt. I Danmark och på våra danska fartyg är det ForSea Helsingør ApS som är ansvarigt (gemensamt benämns bolagen nedan som ”ForSea”). Syftet med kamerabevakningen är olika beroende på kamerans placering och är något eller några av följande:

  • övervaka och utreda brott
  • övervaka och utreda olyckor
  • bedriva säker sjöfart
  • möjliggöra en smidig och effektiv ombord- och landstigning

De rättsliga grunderna för vår övervakning är både lagkrav enligt svenska och internationella sjöfartsbestämmelser samt intresseavvägning enligt artikel 6.1f i dataskyddsförordningen (GDPR). Vad gäller intresseavvägningen har ForSea ett berättigat intresse att övervaka utvalda delar på våra fartyg och våra områden i land för de syften som anges ovan. Vi anser att dessa syften väger tyngre än den enskildes intresse eftersom kamerabevakningen till stor del är till skydd för våra passagerare och vår personal samt möjliggör en behaglig och trygg resa med oss. ForSea kan komma att lämna ut inspelat material till myndigheter såsom Polisen och Tullen om skäl därför finns.

Vi följer de regler och rekommendationer som finns. Den kamerabevakning som spelas in sparas mellan tre och maximalt 30 dagar, beroende på syftet, behovet eller om det finns lagstöd.

Registrerades rättigheter

Som bevakad kan du utöva flera rättigheter, särskilt rätten att få tillgång till, eller radering, av dina personuppgifter. För ytterligare information om denna kamerabevakning, inklusive dina rättigheter, se den personuppgiftsansvariges fulla information nedan. Du kan också vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten i Sverige (imy.se) eller Datatilsynet (datatilsynet.dk) eller Polisen (politi.dk) i Danmark.

ForSea AB, Bredgatan 5, 252 25 Helsingborg, 042-18 60 00, gdpr.privacy@forseaferries.com