TrA.Subject

TrA.Announcement

ForSea kan lägga ytterligare ett år bakom sig där navigering mellan två länders restriktioner och påföljande anpassningar genomförts med framgång. Ett arbete som gjorts möjligt genom en personalstyrka som givit allt, som anpassat verksamheten efter nya förutsättningar och skapat en trygg, säker och hållbar resa för resenärerna. Ett år som trots påverkan av pandemin har inneburit ökade fraktvolymer på nivåer likt 2019. 

Vidare kan man konstatera att ForSeas ambitiösa hållbarhetsmål visar på positiva resultat genom kraftigt reducerade CO2-utsläpp med hela 26 800 ton jämfört med basåret 2016. Trots en energikrävande verksamhet, som genomför inte mindre än 43 500 resor över Öresund per år och en passagerarkapacitet om 1200 personer/färja, har energiförbrukningen fortsatt minska och hållbarhetstänket genomsyrar hela organisationen.

CO2-reduktion samt lägre energiförbrukning
ForSeas övergripande mål är att bedriva en hållbar verksamhet med minsta möjliga miljöpåverkan. Till grund för detta ligger FN:s hållbara utvecklingsmål. ForSea har identifierat sju utav dessa som vägledande i deras strategiska och operativa arbete. Insatserna sker inom hela företaget vare sig det gäller framdrift av färjorna, val av produkter till restaurang/café, hantering av matspill och avfall, minskad påverkan i vattnet genom lägre bullernivåer, hantering av svartvatten eller absolut öppenhet och jämlikhet i personalfrågor. Förändringar som till viss del är märkbara för resenärerna, men där flertalet är genomgripande omställningar som snarare inneburit processer och investeringar som kommer miljön och omgivningarna till godo.

”När vi kombinerar all reducering av CO2 i verksamheten, där investering i en ny batteripack på färjan Tycho Brahe också är inkluderat, pekar våra prognoser för 2022 på att den totala CO2-reduktionen blir 70%, jämfört med basåret 2016. Nominellt handlar det om en reducering från 37 800 ton CO2 2016 till endast
11 000 ton 2022. Det är en reducering på 26 800 ton! Det är ett tal som märks i den nationella beräkningen av CO2 i både Danmark och Sverige”,
säger Kristian Durhuus CEO ForSea

Störst och tydligast förändring är konverteringen till batteridrift, som skedde 2018, och den pågående processen att uppgradera Tycho Brahe. Ett arbete som beräknas vara klart under mitten av 2022. Konverteringen till batteridrift ger inte enbart mindre utsläpp, utan minskar även energiförbrukningen, eftersom verkningsgraden för batterier är mycket högre än verkningsgraden för dieselmotorer. Detta visar sig i en reducering av energiförbrukningen om 42 % jmf med basåret 2016 och 19 % jmf med 2020.

Gröna val i restaurang och café
ForSea har flertalet restauranger och caféer med hög omsättning på varorna. Under 2021 såldes hela 10 ton fisk, 2 ton oxfilé och 91 854 røda pølser. Med detta i beaktning sätts fokus mot fyra områden – matsvinn, certifierad mat, klimatpåverkan och hållbar fisk och skaldjur. I december 2019 blev ForSea, som första rederi i Sverige och Danmark, godkända i enlighet med spårbarhetsstandarden för MSC/ASC och sedan 2020 serveras 100% certifierad fisk och skaldjur ombord. Förutom ASC/MSC-klassificerad fisk och skaldjur arbetar ForSea hårt med att minska matsvinnet.

Sedan 2017 har klimatpåverkan/kg mat minskat med 31%. Arbetet med att mäta och minska matsvinnet började fullt ut i 2020 och under 2021 minskade svinnet/passagerare med hela 11,5%.  Det svinn som likväl uppstår, sorteras ut och skickas till OX2 där det blir till biogas och biogödsel

Högt i tak hos ForSea
Hos ForSea ser man med stor respekt på sin personal som under de senaste åren visat prov på att verksamheten drivs vidare på bästa sätt oavsett yttre omständigheter. Företaget har en 0-vision beträffande arbetsskador och strävar efter att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet – oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. För att fånga upp idéer och öka möjligheten att påverka företagskultur och aktiviteter genomförs årligen en medarbetarundersökning, där bland annat uppfattning om såväl arbetsmiljö, personlig utveckling som förtroende för ledning fångas upp. Viljan att delta är stor, under 2021 deltog hela 86% i undersökningen som visade sig i ett resultat om 4,0 på en 5,0-gradig skala.

”Det har varit särskilt utmanande för alla våra duktiga och engagerade medarbetare, att konstant segla fram och tillbaka i de två ländernas farvatten, där de hela tiden ska leva upp till två länders olika regler. Uppgiften är extraordinär för att vi inte bara är ett rederi, utan också driver butiker, caféer, barer mm som alla har olika regelverk sinsemellan. Det här är en uppgift som lösts med bravur. Vi har inte sett någon tillbakagång i kundnöjdhet under året, trots en komplex vardag. Medarbetarnöjdheten har inte heller fått någon tillbakagång, trots alla utmaningar vi stått inför under året. Det gläder mig riktigt mycket, efter det här svåra året”, säger Kristian Durhuus CEO ForSea

Fakta

 • ForSea arbetar utefter följande mål: Mål 3 God hälsa och välbefinnande, Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Mål 10 Minskad ojämlikhet, Mål 11 Hållbara städer och samhällen, Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion, Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna, Mål 14 Hav och marina resurser
 • 70% reducering av CO2 redan i 2022
 • Under 2021 har Aurora seglat 92,5% av sina resor i batteridrift. Utsläppen av CO2 minskade med 54% (20 500 ton) jämfört med basåret 2016.
 • 42% reducerad energiförbrukning jmf med basåret 2016 och 19 % jmf med 2020
 • Under 2021 korsade 450 101 lastbilar Öresund med ForSea, vilket innebär en minskning av CO2-utsläpp med 14 287 ton jämfört med alternativ körsträcka utan färja.
 • Under 2021 transporterade ForSea 3,9 miljoner passagerare, jämfört med 3,5 miljoner 2020
 • 86% av personalen deltog i PULS-undersökningen och 89% deltog i medarbetarsamtal
 • Under 2021 skedde enbart två arbetsolyckor med totalt 11 dagars frånvaro
 • Andelen certifierade råvaror i restaurangerna ökade från 13% till nuvarande 18,69% under 2021
 • Av den totala mängden avfall som utsorterats utgjorde 32 ton organiskt avfall. Detta skickas till OX2 för utvinning av biogas och biogödsel.
 • Under 2021 fasades allt engångsmaterial av fossilplast ut och idag är alla produkter till kund antingen producerade av biobaserad plast eller återvunnen plast.

 

Helsingborg-Helsingör överfarten är regionens flytande bro bestående av de fem färjorna Aurora, Tycho Brahe, Hamlet, Mercandia IV och Mercandia VIII. Färjorna är miljövänliga och utrustade med katalysatorer. I tillägg till detta är Aurora och Tycho Brahe båda konverterade till batteridrift för en total investeringskostnad om ca MSEK 300. INEA, ett förvaltningsorgan för innovation och nätverk inom EU har stöttat investeringen med ca MSEK 120.

2019 transporterade ForSea 7,0 miljoner passagerare samt 1,3 miljoner personbilar, 440 000 lastbilar och 16 000 bussar. Detta motsvarar 20% av de fordon som passerade över Öresund[1] 2019. Överfarten främjar integrationen och tillväxten i Öresundsregionen och drivs av 600 medarbetare som dagligen arbetar för en säker och effektiv förbindelse mellan Sverige och Danmark med målsättning att göra resandet så behagligt som möjligt och med målet att reducera CO2 med 70% jmf med tidigare drift som skedde utan batteridrift. Förbindelsen bidrar därutöver med att skapa omkring 2000 arbeten i regionen. Kristian Durhuus är CEO för ForSea AB som ägs av investmentbolaget Igneo Infrastructure Partners (First Sentier Investors).

[1] Summan av fordon som passerat över Öresundsbron samt via Helsingborg-Helsingör med ForSea.