TrA.Subject

TrA.Announcement

ForSea blickar tillbaka på ett 2021 som trots sina många utmaningar lämnar ett positivt avtryck. Ett resultat som mångt och mycket speglar nya konsumtions- och resmönster och som visar att ForSea med sin fantastiska personal kan anpassa sig efter två nationers bestämmelser, rekommendationer och regler utan att göra avkall på väl utfört arbete med fokus på alla gäster, deras upplevelse, behov och säkerhet. 2021 var också året då ForSea hade fortsatt fokus på hållbart resande och skapade möjlighet för gästerna att fatta aktiva miljöval. Idogt miljö- och hållbarhetsarbete visar på kraftiga minskningar av CO2-utsläpp vilket innebär att Danmarks och Sveriges mål ställda till 2030 uppfylls redan 2022.

 Ökning av trafik trots pandemi

Under hela 2021 har ForSea seglat mellan Helsingborg-Helsingör enligt normal tidtabell oavsett pandemins påverkan − sommarbris som storm. Året inleddes lite trevande med återhållsamhet och allmän rädsla för coronasmitta. Passagerarvolymer för både bilar, fotgängare och turaresenärer minskade initialt för att sedan vända uppåt.

Med blicken i backspegeln kan man konstatera att frakttransporter med lastbil har ökat (även jämfört med ett normalår). Detta kan ses som en effekt av ändrade konsumtionsmönster, då alltmer beställs online vilket i sin tur påverkar fraktläget. För ForSeas räkning innebär detta en ökning om 8,5% fler frakttransporter jmf med 2020 och +3,5% mot normalåret 2019.

Vidare noteras att fler och fler väljer att genomföra kortare resor och då gärna med bil eller tåg framför flygresor. Detta i sin tur ökar det numera populära semestrandet i närmiljö- staycation eller hemester, genom exempelvis fortsatt ”turande” mellan Sverige och Danmark. Här noteras en ökning om 12% fler passagerare jmf med 2020. Genom ForSeas personal som under hela året varit lyhörda, flexibla och anpassat sortiment och öppettider efter passagerarnas behov, ser man en 13% ökning av försäljning i butiker ombord jmf med normalåret 2019.

Mål beträffande reducerade CO2-nivåer satta för år 2030 infrias redan 2022

Parallellt med pandemin har ForSea fortsatt sitt arbete att skapa ett resande och utbud ombord med så litet avtryck på miljön som möjligt. Färjan Aurora seglar fortsatt med batteridrift och uppgraderingen av Tycho Brahes batterier beräknas slutföras inom kort.  Beräkningar för 2022 visar en förväntad minskning om 71% CO2-utsläpp jmf med 2016. En reduktion från 37 800 ton CO2 till 11 000 ton. Förväntad minskning innebär att målen för Danmark (år 2030) och Sverige (år 2030) nås redan 2022.

Ombord har man arbetat målmedvetet med att minska matsvinn och CO2-avtryck från mat. Nytt för året är CO2-ekvivalenter på all mat som serveras i restaurang och café. Därmed blir allt mätbart och möjlighet att producera mer hållbar mat skapas. Dessutom kan gästerna enkelt jämföra de olika utbuden och göra egna, aktiva miljöval.

”Jämför man 2021 med 2019, som klassas som ett ”normalår”, når vi inte upp till samma resultat. Dock gav sommaren och hösten oss en välbehövlig återhämtning. Vi kan på sätt och vis följa samhällets utveckling i våra siffror. Fraktökningen är bland annat ett resultat av ökad näthandel. Vår ökning ombord samt passagerarökningen under 2021 jmf med 2020 visar på hur vi alla hittat nya sätt att leva, resa och umgås trots pandemin. Vi lämnar 2021 med positiv känsla och ser fram emot 2022”, säger Kristian Durhuus, CEO på ForSea.

Fakta - Positiv ökning för trafiken Helsingborg-Helsingör i 2021

  • 99,81% av alla planerade seglatser i turlistan har genomförts.
  • 8,5% fler frakttransporter jmf med 2020 och +3,5% mot normalåret 2019
  • 12% fler passagerare jmf med 2020
  • 13% ökning av försäljning i butiker ombord jmf med normalåret 2019

 

Helsingør-Helsingborg överfarten är regionens flytande bro bestående av de fem färjorna Aurora, Tycho Brahe, Hamlet, Mercandia IV och Mercandia VIII. Färjorna är miljövänliga och utrustade med katalysatorer. I tillägg till detta är Aurora och Tycho Brahe båda konverterade till batteridrift för en total investeringskostnad om ca MSEK 300. INEA, ett förvaltningsorgan för innovation och nätverk inom EU har stöttat investeringen med ca MSEK 120.

2019 transporterade ForSea 7,0 miljoner passagerare samt 1,3 miljoner personbilar, 440 000 lastbilar och 16 000 bussar. Detta motsvarar 20% av de fordon som passerade över Öresund[1] 2019. Överfarten främjar integrationen och tillväxten i Öresundsregionen och drivs av 600 medarbetare som dagligen arbetar för en säker och effektiv förbindelse mellan Sverige och Danmark med målsättning att göra resandet så behagligt som möjligt och med målet att reducera CO2 med 70% jmf med tidigare drift som skedde utan batteridrift. Förbindelsen bidrar därutöver med att skapa omkring 2000 arbeten i regionen. Kristian Durhuus är CEO för ForSea AB som ägs av investmentbolaget First Sentier Investors.

[1] Summan av fordon som passerat över Öresundsbron samt via Helsingborg-Helsingör med ForSea.