TrA.Subject

TrA.Announcement

Villkor för AutoBizz avtal

Dessa villkor för AutoBizzavtal (”Villkor”) tillämpas mellan å ena sidan ForSea Helsingborg AB, org nr. 556206-4575, ForSea  Helsingør ApS, reg. Nr 3326 0040 (”ForSea”) och, å andra sidan, dess kunder (”Kunden”) för avtal om AutoBizz (”AutoBizzavtal”), som innebär att Kunden får del av vissa fördelar och rabatter vid användning av Sändare (definierat nedan) vid passage med färjelinjen mellan Helsingborg och Helsingör.
ForSea och Kunden benämns nedan gemensamt ”Parterna” och var för sig ”Part”.

1 Definitioner

I dessa Villkor ska nedanstående uttryck ha följande innebörd:

AutoBizz” är ForSea:s benämning på de olika typerna av förmånsnivåer, däribland AutoBizz Smart, som erbjuds till Kunder och som närmare beskrivs i punkt 2.1; 

AutoBizzavtal” avser det avtal inkluderat dessa Villkor som tillämpas mellan ForSea och Kunden angående AutoBizz; 

AutoBizz-sändare” avser den typ av Sändare som tidigare tillhandahållits av ForSea och som nu tillhandahålls av BroBizz A/S;

Allmänna Villkor” avser de villkor som ForSea tillämpar vid resor mellan Helsingborg och Helsingör, som finns tillgängliga på Hemsidan;

Betalstation” avser det område vid respektive terminal i Helsingborg och Helsingör som registrerar en Passage genom registrering av Kundens Sändare; 

BroBizz®-sändare” avser den typ av Sändare som tillhandahålls av BroBizz A/S;

BroBizz A/S” avser BroBizz A/S med CVR-nr. 31854822;

EasyGo” avser det samarbete som ingåtts mellan parter som tillhandahåller Sändare som möjliggör att olika typer av Sändare kan användas på de broar, färjelinjer och andra passager som anges på www.easygo.com;

Hemsidan” avser www.forsea.se;

Passage” avser resa med ForSea:s färjelinje mellan Helsingborg och Helsingör;

Sändare” avser en AutoBizz-sändare, en BroBizz®-sändare, eller en ØresundBizz-sändare som omfattas av EasyGo;

ØresundBizz-sändare” avser den typ av Sändare som tillhandahålls av Øresundsbro Konsortiet;

 

2 Generellt

2.1 AutoBizz är ForSea:s benämning på de olika typer av förmånsnivåer som erbjuds till ForSea:s Kunder vid Passage med färjelinjen mellan Helsingborg och Helsingör. De olika förmånsnivåerna är AutoBizz Smart, AutoBizz Standard, och AutoBizz Exclusive. För tecknande av AutoBizzavtal samt för närmare beskrivning av de olika förmånsnivåerna, samt särskilda erbjudanden och rabatter, hänvisas till Hemsidan. 

2.2 En förutsättning för att Kunden ska ha rätt att ta del av förmåner och rabatterade priser under AutoBizz är att Kunden innehar en AutoBizz-sändare eller en annan typ av Sändare samt att Kunden har ingått ett sådant avtal om nyttjande av sådan Sändare med BroBizz A/S. Kunden kan beställa en Sändare från BroBizz A/S eller sammankoppla en Sändare som Kunden redan innehar till AutoBizz genom att acceptera detta särskilt i samband med ingåendet av AutoBizzavtalet. 

2.3 Kunden ansvarar för att dennes Sändare används i enlighet med det avtal Kunden ingått med den part som tillhandahåller Kundens Sändare. 

2.4 Priset för varje Passage bestäms av ForSea och kan utläsas utifrån den vid var tid gällande prislistan, som finns tillgänglig dels vid respektive terminal samt på Hemsidan. ForSea förbehåller vidare sig rätten att när som helst genomföra prisjusteringar. 

 

3 Användning av Sändare vid Passage

3.1 Kund med rätt att använda en Sändare har rätt att köra genom terminalanläggningen i för ändamålet särskilt inrättade filer. Dessa utmärkes med skyltar. Vid Betalstationen registreras Kundens Sändare av ForSea som därefter meddelar BroBizz A/S att Kunden har genomfört en Passage. 

3.2 Betalningsplikt inträder när fordonet passerar Betalstationen.

3.3 Kunden ansvarar för att Sändaren är monterad i Kundens fordon i enlighet med de instruktioner som Kunden erhållit vid mottagandet av sin Sändare eller i enlighet med senare lämnade anvisningar. Om en Sändare monteras felaktigt i fordonet, kan Kunden inte använda de för ändamålet särskilt inrättade filerna. I dessa fall hänvisas till de manuella betjäningsfilerna.

3.4 För att undvika att Betalstationen registrerar flera Passager på en gång bör endast en Sändare förvaras i Kundens fordon när denne passerar Betalstationen. 

3.5 Att använda en Sändare medför normalt en snabbare passage genom terminalområdet. Passage kan emellertid försenas eller förhindras på grund av extrema väderförhållanden, hög trafikbelastning eller andra oförutsedda händelser i samband med överfarterna. 

3.6 I övrigt hänvisas Kunden till ForSea:s Allmänna Villkor som går att finna på Hemsidan.

 

4 Hantering av betalning 

Debitering eller fakturering för Passage som Kund genomfört i enlighet med dessa Villkor genomförs av BroBizz A/S i enlighet med det avtal som tillämpas mellan Kunden och BroBizz A/S. 

 

5 Reklamation

5.1 Reklamation rörande de tjänster som tillhandahålls av ForSea under AutoBizzavtalet ska ske inom 30 dagar efter genomförd Passage.

5.2 Reklamationer angående Kundens användning av Sändare riktas till BroBizz A/S. 

 

6 Personuppgifter

6.1 Vid ingåendet av AutoBizzavtal ombeds Kunden beställa en Sändare från BroBizz A/S eller att sammankoppla en Sändare som Kunden redan innehar till AutoBizz genom att registrera detta hos BroBizz A/S. ForSea registrerar och får genom BroBizz A/S tillgång till information om Kunden, här inkluderat Kundens namn, adress, telefonnummer, e-mailadress, det nummer som Kundens Sändare har samt registreringsnummer på Kundens fordon. 

6.2 Kunden samtycker genom ingåendet av AutoBizzavtal att ForSea, i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204), samlar in, registrerar och använder Kundens personuppgifter i syfte att uppfylla sina åtaganden under AutoBizzavtalet, och för att administrera AutoBizzavtalet. Kunden samtycker även till att ForSea får kontakta Kunden och att Kundens personuppgifter används i informations- och/eller marknadsföringssyfte. 

6.3 Kunden samtycker vidare till att ForSea överför personuppgifter hänförliga till Kunden till BroBizz A/S för att sådan part ska kunna debitera Kunden för genomförd Passage. Kunden har rätt att ta del av de personuppgifter som ForSea har registrerat som relaterar till Kunden och att begära att ForSea rättar eller raderar felaktiga uppgifter. Begäran om information och/eller rättelse skickas till bizz@forseaferries.com

 

7 Övrigt

7.1 ForSea äger rätt att när som helst korrigera dessa Villkor genom att publicera en korrigerad version av Villkoren på Hemsidan. Kunden accepterar de nya Villkoren genom fortsatt användande av en Sändare på Passagen. 

7.2 Kunden kan när som helst säga upp AutoBizzavtalet med omedelbar verkan. 

7.3 ForSea har rätt att när som helst säga upp AutoBizzavtalet med en månads uppsägningstid. Vid allvarligt avtalsbrott har ForSea dock rätt att säga upp AutoBizzavtalet med omedelbar verkan. Som allvarligt avtalsbrott anses till exempel att Kunden lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter. 

7.4 Kunden har inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter under AutoBizzavtalet till annan part. ForSea äger rätt att anlita en part i ForSea:s koncern att uppfylla ForSea:s åtaganden gentemot Kunden under AutoBizzavtalet. ForSea äger även rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt AutoBizzavtalet till annan part.

7.5 Svensk lag tillämpas på AutoBizzavtalet.