ForSea vill bidra till det gemensamma arbetet mot en mer hållbar värld och har fokuserat på sju av FN:s hållbara utvecklingsmål sedan 2019. Målen är valda utifrån var vi kan göra störst skillnad. Vi har valt att fokusera på målen 3, 9, 10, 11, 12, 13 och 14.

Våra 7 fokusmål

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

Mål 12 fokuserar på att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Genom fokus på livscykelperspektiv vid inköp, förbättrad avfallshantering, minskat matsvinn, mindre plast och optimerad förbrukning kan vår verksamhet bidra till att uppfylla målet om att leva inom ramen för vad vår planet klarar av. 

Som privatperson kan du bidra till mål 12 genom att använda så lite engångsmaterial som möjligt, sortera ditt avfall, köpa certifierade produkter. Du kan också minimera din plastkonsumtion, använda dina kläder längre och vädra ibland istället för att tvätta. Släng inte ätbar mat och handla bara när du verkligen behöver.

Du kan läsa mer om vad vi gör under fokusområdet "Hållbar konsumtion och produktion".

ForSea och mål 12

Mål 3 - Hälsa och välbefinnande

Mål 3 fokuserar på att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för välbefinnande i alla åldrar. ForSea ska vara en attraktiv arbetsplats med stort fokus på de anställdas hälsa och välmående. Vi ska inte utsätta någon i vår omgivning för hälsorisker och har noll-vision för arbetsplatsolyckor, droger och alkohol. Vi bidrar till bättre hälsa genom att minska våra utsläpp, beakta livscykelperspektivet vid inköp och minska ohälsosamma produkter.

Om du vill hjälpa till med FN:s hållbara utvecklingsmål nummer 3 kan du göra det genom att exempelvis träna, äta hälsosamt, vara en god medmänniska, inte röka. Du kan också ta cykeln eller åka kollektivt till jobbet. Du vet väl att du får ta med cykeln ombord? Att använda mindre kemiska produkter och sprida glädje är ännu två sätt att arbeta i rätt riktning.

ForSea och mål 3

Mål 10 - Minskad ojämlikhet

Mål 10 fokuserar på att minska ojämlikheten inom och mellan länder. Som arbetsgivare för cirka 600 medarbetare från Sverige och Danmark, finns det mycket att vinna på att omfamna mångfald och vara en arbetsplats som gör plats för människor av olika kön, religion, ålder, hudfärg och sexuell läggning. Genom utbildning, koder och aktivt arbete är det vår övertygelse att vi kan bidra ytterligare till detta mål.

Om du vill hjälpa till med FN:s hållbara utvecklingsmål nummer 10 kan du bland annat vara tolerant och visa respekt för alla människor och handla fairtrade. Du kan också rapportera om du ser att någon behandlas oschysst samt lära känna nya människor.

Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 9 fokuserar på att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation. Genom att vara hållbara, flexibla och innovativa är vår ambition att fortsätta förbli en viktig del av regionen för en lång tid framöver.

Vill du vara med och bidra till FN:s hållbara utvecklingsmål nummer 9 kan du bland annat släcka ljus, dator och andra energikällor när du inte använder dem. Tänk innovativt och dela med dig av dina smarta tips till andra, laga eller återanvänd elektrisk utrustning. Du kan också vårda och underhålla utrustning och köra energisnålt.

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

Mål 11 fokuserar på att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Med en placering mitt i hjärtat av både Helsingborg och Helsingör, utgör ForSea en viktig och betydande del av båda städerna. Genom fokus på avfall, luftkvalitet, tjänster och fasad vill vi vara en attraktiv verksamhet som uppfyller städernas alla behov och önskemål.

Om du vill hjälpa till med FN:s hållbara utvecklingsmål nummer 11 kan du bland annat ställa bilen så ofta du kan, skräpa inte ner, plantera ett träd och sätta upp ett bihotell. Du kan också börja ”plogga” dvs jogga och plocka skräp samtidigt. En annan bra grej är att visa civilkurage och säga ifrån när någon förstör, skräpar ner eller beter sig otryggt.

Mål 14 - Hav och marina resurser

Mål 14 fokuserar på att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt. Genom att fokusera på våra behov av miljöfarliga kemikalier, marina konstruktioner, avfall och undervattensbuller och vilken fisk som serveras i våra restauranger, har vi stor potential att bidra till levande hav.

Om du vill hjälpa till med FN:s hållbara utvecklingsmål nummer 14 kan du göra det genom att exempelvis undvika att använda kemiska produkter som är farliga för miljön, välja certifierad fisk, undvika plast och sortera ditt avfall. Du kan också plocka skräp du ser på stranden, sprida information om haven och om vikten av deras välmående. Du bör också minska dina utsläpp till luft och köp ALDRIG rödlistad fisk!

Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna

Mål 13 fokuserar på att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. Genom att fokusera på en minskad och optimerad energiförbrukning, byte till alternativa bränslen, minskad klimatpåverkan från livsmedel vi köper och säljer, lokal turism och hållbara transporter, bidrar vi till att minska klimatförändringar.

Om du vill hjälpa till med FN:s hållbara utvecklingsmål nummer 13 kan du bland annat äta mindre kött, hemestra, cykla eller åka kollektivt. Du kan också handla lokalproducerat, återanvända prylar, plantera ett träd, byta till smartare bränsle och sänka temperaturen hemma. Ett annat sätt är att beräkna ditt ekologiska fotavtryck och bli medveten om vilka val som gör skillnad.

hallbaramal12

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

Mål 12 fokuserar på att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Genom fokus på livscykelperspektiv vid inköp, förbättrad avfallshantering, minskat matsvinn, mindre plast och optimerad förbrukning kan vår verksamhet bidra till att uppfylla målet om att leva inom ramen för vad vår planet klarar av.
En av sakerna vi gör är att endast servera MSC- och ASC-certifierad fisk och skaldjur ombord. Nedan kan du läsa mer om vad vi gör som är specifikt kopplat till FN:s hållbara utvecklingsmål nummer 12.

Schysst fisk för en hållbar framtid

Vi är världens första rederi som endast serverar MSC- och ASC-certifierad fisk. Sedan december 2019 är vi det första rederiet i Sverige och Danmark som är MSC- och ASC-certifierat för schysst fisk. Det ska vara lätt för våra gäster att välja rätt!

Det kan kännas som en liten insats, men det blir en stor skillnad för havet och miljön med tanke på hur många gäster vi serverar varje år. Varje år serveras det cirka 26 ton fisk och skaldjur ombord våra färjor.

Läs mer

ForSea vann Guldfisken

Vi har vunnit det hedersamma priset ”Guldfisken”, som utdelas av MSC-/ASC-organisationerna. Vi är såklart stolta över vårt arbete och att vi fått detta prestigefyllda pris. Ombord serverar vi endast MSC- och ASC-märkt fisk och skaldjur. Totalt sett serveras 26 ton MSC/ASC-certifierad fisk och skaldjur per år vilket gör stor skillnad för miljön.

Motiveringen från juryn lyder: ”Som första rederi i Skandinavien har de valt att endast servera MSC- och ASC-märkt sjömat. Vågbrytande Aurora, havets väktare sätter kurs mot hållbarhetens strand och en blå framtid. Alle man på däck!” 

Handla ekologiskt

Vi försöker i största mån se till att det finns ekologiska alternativ inom alla kategorier i vår butik. Alla varor och tjänster påverkar miljön på något sätt under hela dess livslängd. Det är därför viktigt att beakta hela livscykelperspektivet vid inköp.

För ForSea är en hållbar konsumtion ett fokusområde. Med det menas att vi tar hänsyn till produkternas miljöpåverkan vid inköp, användning, materialåtervinning och avfallshantering.

ForSea har en tydligt utarbetad inköpspolicy där vi vid inköp inte bara ska ta hänsyn till produkternas egen miljöpåverkan utan där även leverantörernas egna miljöarbete är viktigt.

Hållbara engångsartiklar

Vi byter ut vårt engångsmaterial till mer hållbara alternativ.

Det är nästan alltid hållbarast att använda riktiga bestick, tallrikar och glas. Dock är det inte alltid praktiskt och därför är vi tvungna att ibland använda engångsartiklar. Plast i sig är inte något negativt men idag används plast på ett sätt som inte är hållbart. Det är hur plasten tillverkas, konsumeras och inte återvinns eller återanvänds som är problemet.

 

Att tänka cirkulärt är viktigt. Råvaror finns i begränsad mängd och vi måste därför hushålla med samt återanvända alla våra resurser. Biobaserad plast görs utav förnybara råvaror såsom trä, stärkelse och ax. Den kemiska sammansättningen blir dock samma som för vanlig plast, men ger ett mindre klimatavtryck.

Vi har lagt ner ett stort arbete på att byta ut alla engångsartiklar till biobaserat material och vi börjar närma oss vårt mål på 100%. Vi förväntar oss att ha nått vårt mål i början på nästa år.

Ansvarsfull avfallshantering

En del av mål 12 är att hantera avfall på ett ansvarsfullt sätt. På ForSea sorterar vi i hela 28 fraktioner. Det innebär att vi har 28 olika avfallstyper för sortering som exempelvis mjukplast, hårdplast och metall. Vi arbetar ständigt med att minska vårt avfall, med att ta mer ansvar och vi blir hela tiden mer miljövänliga. Tex går alla våra biologiska rester från köket till biogasanläggningen i Helsingborg där den blir till biogas och biogödsel!

För oss är det en självklarhet att vi tar ansvar och inte pumpar ut något avfall i havet. Så kallat svartvatten och gråvatten körs i land via det kommunala avloppet medan oljehaltigt vatten skickas till Stena Recycling för hantering.

hallbaramal3

Mål 3 - Hälsa och välbefinnande

Mål 3 fokuserar på att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för välbefinnande i alla åldrar. Säkerheten för våra passagerare och vår personal är ytterst viktig för företaget. Därför arbetar vår avdelning ’Säkerhet och Miljö’ kontinuerligt med att öka medvetenheten och engagemanget inom organisationen för att skapa en stark säkerhetskultur och därmed alltid hålla den högsta möjliga säkerheten.
Detta görs genom utbildning, övningar, träning, föredrag, skriftliga instruktioner och via ett rapporteringssystem. Vi har också tillämpat högre säkerhet gällande den rådande pandemin.

ForSea ska vara en attraktiv arbetsplats med stort fokus på de anställdas hälsa och välmående. Vi ska inte utsätta någon i vår omgivning för hälsorisker och har noll-vision för arbetsplatsolyckor, droger och alkohol. Vi bidrar till bättre hälsa genom att minska våra utsläpp, beakta livscykelperspektivet vid inköp och minska ohälsosamma produkter.

Lagkrav

Sjöfarten är omgärdad av många olika lagstiftningar och kraven kommer från flera håll. Som EU, Sverige, Danmark, klassningssällskapen och från oss själva. Nedan kan du läsa mer om vad det innebär.

I IMO (International Maritime Organisation – en FN organisation bestående av 193 länder som tillsammans beslutar om lagar och krav för sjöfarten) beslutas bland annat hur ett fartyg ska vara byggt och utrustat för att vara säkert för besättning och passagerare (Solas-konventionen), hur det ska vara byggt och utrustat för att minska riskerna för miljöförstöring genom utsläpp och spill (Marpol-konventionen), vilken utbildning de olika befattningarna ombord ska ha (STCW-koden), hur rederiet ska agera för att minimera riskerna för terror och sabotage (ISPS-konventionen) och att rederiet och fartygen har tydliga och dokumenterade arbetsrutiner, befattningsbeskrivningar och ansvarsområden i enlighet med ett SMS (Safety Management System) (ISM-koden). 

EU ställer ofta ännu högre krav än IMO inom en rad områden och framföra allt ställer de högre krav om en minskad miljöpåverkan ifrån sjöfarten.

Sverige och Danmark har ofta strängare lagstiftning än vad IMO har och då måste fartyg med svensk eller dansk flagga även ta hänsyn till detta. Det är främst arbetsmiljölagar och miljölagstiftning som är hårdare reglerade i våra länder än vad det är internationellt.

Alla fartyg måste tillhöra ett valfritt klassningssällskap.  ’Klassen’ kontrollerar att all lagstiftning efterlevs, att fartygen är i god kondition och att personalen kan sitt jobb, har rätt utbildning och övar i enlighet med kraven. De har ofta också egna krav vilka går utöver övrig lagstiftning.

Slutligen kan det vara så att vi själv, på ForSea, ställer egna krav där vi anser att lagstiftningen inte riktigt räcker till. Likaså kan försäkringsbolag ställa särskilda krav för att acceptera fartyget som kund.

Efterlevnad

Det utförs kontroller löpande ombord våra färjor och i land för att se till att allt är i riktigt bra skick. Dessa kontroller utförs både av externa parter, men även av oss själva. Läs mer nedan om vad det innebär.

Årligen görs en hel del besiktningar och kontroller av externa parter. Bland annat gör både den danska och den svenska Sjöfartsmyndigheten årligen en kontroll där de tittar på om fartygen är i gott skick, att all dokumentation är riktig och att personalen kan sina uppgifter. Likaså görs det årligen en ”Port State Control” på varje fartyg, vilket är en kontroll på uppdrag av EU. Även klassen kontrollerar fartygen årligen enligt liknande agenda.

Utöver de externa kontrollerna gör vi även egna interna kontroller ombord och i land. Rederiet har en auditörsgrupp som består av 9 auditörer från olika fartyg och avdelningar. Dessa genomför årligen ett antal olika interna revisioner (teknisk inspektion, miljöauditering, SMS-auditering) ombord och i land för att själv kontrollera att vi håller våra fartyg och personal i topptrim.

Ombord (och i land i viss utsträckning) har vi också ett egenkontrollsystem/underhållssystem. Varje månad, vecka eller dag får besättningen ett antal punkter på utrustning som ska kontrolleras och underhållas och det kan vara allt från att se över samtliga brandsläckare, prova nödstyrning, smörja överbordventiler till att testa överfallslarm eller högtalaranläggning.  Det är ju mycket viktigt att all utrustning – både specifik nödutrustning men också generell utrustning ombord fungerar som det ska. När en nödsituation uppstår måste allt vara tipp-topp!

Utbildningar

Det är viktigt att vår personal är utbildad och håller sig uppdaterad om säkerheten ombord. All personal blir internutbildad och utöver det skickas personalen på externa fortbildningar. Läs mer nedan om hur vi arbetar med att utbilda vår personal.

För att få arbeta ombord måste alla ha ett antal olika utbildningar beroende på vilken befattning man har. All besättning har till att börja med en grundläggande säkerhetsutbildning i sjösäkerhet vilken tar fyra dagar att göra och ska göras om vart femte år (Basic Safety). Man lär sig då bland annat brandsäkerhet, HLR (hjärt- och lungräddning), överlevnad vid skeppsbrott, hantering av människor i stress, arbetsmiljölagar till sjöss med mera.

Utöver det behöver delar av besättningen specialisera sig inom många olika områden. För att få arbeta som nautiskt befäl eller maskinbefäl måste man gå i skola under många år och beroende på vilken grad man har måste man också ha seglat ett antal år i olika typer av fartyg, storlek och befattning. För att få vara befälhavare ombord på våra färjor måste man till exempel ha gått i skola samt arbetat till sjöss i sammanlagt 9–10 år. Det tar alltså längre tid än att bli läkare!

Vidare krävs det frekventa utbildningar inom sjukvård, brandsäkerhet, hantering av Farligt Gods, räddningsfarkoster med mera för all relevant personal.

Övningar

Förutom utbildningar krävs det också regelbundna övningar för att säkerställa att säkerheten ligger på topp och att all personal vet vad de ska göra vid en eventuell olycka. Personalen ombord övar olika scenarier minst en gång i veckan. Nedan kan du läsa mer om våra övningar.

Lagstiftningen kräver att man övar regelbundet med sin besättning ombord och i land. Besättningen ombord är i första hand där för att de ska kunna hantera en olycka om så skulle ske. Alla andra uppgifter är sekundära även om det självklart är dessa uppgifter som upptar största delen av besättningens arbetstid. Det är dock mycket viktigt att all personal har full koll på vad de ska göra om en olycka sker och därför övar man olika scenarier minst en gång i veckan.

Övningarna kan vara allt från att träna på hur man hanterar en brand, utrymmer ett fartyg, hanterar ett spill, vägleder personer i nöd, sjösätter en räddningsbåt. Det kan också vara hur man livräddar eller tar hand om en sjuk person. Övningarna görs oftast som scenarier men kan också vara en ”pratövning” eller en skriftlig övning.

E- learning

Det är inte endast fysiska övningar som görs utan att även teoretiska övningar krävs. Vissa miniutbildningar kan även utföras digitalt eller i grupp. Syftet är att skapa ett större engagemang och högre kunskap för säkerhetsfrågor. De olika kurserna utförs med jämna mellanrum.

Säkert arbete ombord

För att kunna arbeta aktivt med vår säkerhet ombord och för att se till att den ständigt utvecklas och underhålls, har vi en dedikerad skyddskommitté. Nedan kan du läsa mer om vad kommittén innebär.

Ombord på alla färjor finns en så kallad skyddskommitté (SIU i Danmark). Den består av dedikerade besättningsmedlemmar från alla avdelningar och syftar till att skapa en bättre och säkrare arbetsmiljö för alla. Kommittén sammanträder varje månad, och gör utöver det, flera skyddsronder årligen på fartygen. Under dessa möten genomgås en särskild agenda med punkter som exempelvis genomgång av eventuella skador och olyckor, samt riskbedömningar. Förslag och rapporter diskuteras också gemensamt.

Simulator

I ett led att förbereda våra nautiska befäl får de använda sig av en så kallad simulator. ForSea har en egen simulator där man får ”övningsköra” en båt för att testa på hur det är att styra en stor färja. Läs mer om vår simulator nedan.

Innan någon kan börja som nautiskt befäl måste de ”övningsköra” sin egen båt i simulatorn för att testa på. Att köra något av ForSeas fartyg skiljer sig avsevärt ifrån att köra ett konventionellt fartyg. För att vara väl förberedd innan man går ombord och kör på riktigt, börjar man därför sin upplärning med cirka två veckor i simulatorn. 

Utöver det har rederiet även en ”simulatorgrupp”. Denna grupp arrangerar olika temautbildningar i simulatorn som samtliga nautiska befäl ska gå igenom. Utbildningarna kan röra sådant som bryggsamarbete, ECO-driving, nödmanövrering osv. Syftet är naturligtvis att ständigt vidareutbilda befälen och att skapa en säkrare arbetsmiljö för alla.

Arbetsmiljö för en sund arbetsplats

Genom arbetsmiljöarbetet säkrar vi att erbjuda alla medarbetare en utvecklande samt fysiskt och socialt sund arbetsplats, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. Nedan kan du läsa mer om hur vi jobbar med arbetsmiljö.

Vårt arbetsmiljöarbete baseras på fyra mål:

▪ Antalet arbetsskador ska vara noll.

▪ Sjukfrånvaron på grund av arbetsskador ska vara noll.

▪ Antalet sjukdagar ska minska årligen och sjukfrånvaron reduceras till under 4 %.

▪ Medarbetarsamtal ska genomföras årligen.

För att nå målen arbetar vi kontinuerligt med uppföljning av statistik gällande arbetsskador och incidenter, insatser vid rehabilitering och förebyggande åtgärder. Exempel på sådana förebyggande åtgärder är friskvårdsbidrag och kiropraktorbehandlingar. Även våra egna insatser utvärderas för att säkra att vi arbetar enhetligt med rehabilitering och att alla insatser är på samma nivå, oavsett var i organisationen man är anställd.

Alkohol- och drogpolicy

ForSea har nolltolerans mot alkohol- och drogpåverkan under arbetstid. Alla medarbetare ska känna till och efterleva policyn. Nedan kan du läsa mer om vad policyn innebär.

Vår alkohol- och drogpolicy säkerställer att arbetsplatsen är fri från alkohol och droger, vilket minimerar risken för ohälsa och olyckor. Exempel på förebyggande insatser är oannonserade och slumpmässiga tester. Alkohol- och drogtester kan dessutom göras i samband med en incident eller olycka. Policyn innebär även att medarbetare som har alkohol- eller drogproblem får stöd och hjälp.

Medarbetarnas röst och påverkan

Puls är vår årliga medarbetarundersökning, där vi mäter uppfattningar om exempelvis den fysiska arbetsmiljön, samarbete inom avdelningen, förtroende för ledningen samt ledarskapet hos närmaste chef. Nedan kan du läsa mer om vad undersökningen innebär.

Baserat på resultaten tar vi fram handlingsplaner för varje arbetsgrupp som stöttar utvecklingsarbetet på avdelningen, men också följs upp via enskilda medarbetarsamtal. 

Under 2020 deltog 86 procent av medarbetarna i Puls, vilket är en bra siffra. Totalresultatet på de frågor som ställdes var 3,89 på en femgradig skala. Resultaten visar bland annat att alla medarbetare arbetar efter våra värderingar, samarbetet mellan medarbetare och närmaste chef fungerar väl. Medarbetarna ser även hur det egna arbetet är viktigt och hur det bidrar till att organisationen når sina mål.

Önskemålen om förbättringar fokuserar kring ett ännu bättre informationsflöde, och att det ska vara lättare att göra sin röst hörd. Under året deltog 73 procent av de anställda i medarbetarsamtal.

hallbaramal10

Personuppgiftslagen ForSea Helsingborg AB lagrar dina uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Vi sparar dina uppgifter för att kunna ge bättre och mer relevanta erbjudanden. Du kan när du vill skicka en begäran till oss om du vill att dina uppgifter raderas eller om du inte längre vill få e-post med erbjudanden. När du anmäler dig till våra nyhetsbrev samtycker du till att vi sparar dina uppgifter och använder dessa till skicka målinriktade erbjudanden till dig.