TrA.Subject

TrA.Announcement

Förvaltningsberättelse

ForSea AB driver färjeförbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör med närmare 50 000 avgångar per år i ett av norra Europas mest trafikerade farvatten. Färjetrafiken är en självklar del av infrastrukturen som bidrar till att människor möts och till att hela regionen utvecklas.

Vision

Vi ska vara den mest hållbara och kundfokuserade koncernen, som strävar efter noll CO2-utsläpp.

Affärsmodell

Vi seglar med hög frekvens och tillförlitlighet, med minimal miljöpåverkan och hög säkerhet. Vi ger utmärkt service. Vi sammanför människor och företag.

Om ForSea

 

En flytande bro

Under 2018 transporterades cirka 7 miljoner resande, 1,3 miljoner personbilar, 450 000 lastbilar och 16 000 bussar på ett tryggt och säkert sätt över Öresund. Färjelinjen är en ”flytande bro” med flera avgångar varje timme hela dygnet. Förutom turtäthet och pålitlighet är de viktigaste konkurrensfördelarna kapaciteten, de hållbara transporterna och upplevelserna som erbjuds ombord.

Fokus på passagerare och gods

ForSea har cirka 750 medarbetare och arbetar med två kundsegment – passagerartrafik och frakt, där passagerartrafiken är den största intäktskällan. Denna trafik omfattar pendling, arbetsresor, turism samt resor med sikte på allt från matupplevelser till shopping och avkoppling ombord. För frakttrafiken i regionen sparar vattenvägen mellan Helsingborg och Helsingör både tid och miljö. Ungefär hälften av godset som transporteras på färjorna stannar i Öresundsregionen. Övriga volymer är transittrafik med slutdestination på andra marknader i Norden och den europeiska kontinenten.

Den blå resan är också den grönaste

ForSea ska vara det modernaste och effektivaste transportalternativet över Öresund, men också det mest hållbara. Företaget har länge arbetat på att minimera färjeförbindelsens påverkan på miljön i Öresundsregionen. Under 2018 togs ännu ett steg i hållbarhetsarbetet när batteridrift introducerades på färjorna Tycho Brahe och Aurora. Genom batteridriften minskar utsläpp, rök och buller. Det bidrar starkt till att den blå resan på vår vattenväg också är den grönaste.

Hållbarhetsrapportering

Koncernens styrelse ansvarar för att ta fram ForSeas AB:s hållbarhetsrapport. Denna rapport är upprättad i enlighet med bestämmelserna i ÅRL 6:e kapitel och presenteras i sin helhet efter noterna i årsredovisningen.

Ägandeförhållanden

Den europeiska investeringsfonden First State European Diversified Infrastructure Fund FCP-SIF, äger genom bolaget FS Ferries Holding S.a.r.l aktierna i moderbolaget ForSea AB till 100 %. Investerarna i First State European Diversified Fund FCP-SIF är i första hand europeiska pensionskassor. Bolaget fokuserar på långsiktiga investeringar i stabila infrastrukturföretag av hög kvalitet.

ForSea AB upprättar koncernredovisning för alla dotterbolag och har från januari 2015 övertagit 100 % av aktierna i ForSea Öresund A/S (org. nr 19752283), ForSea Öresund AB (org. nr 556536-0889), ForSea Helsingborg AB (org. nr 556206-4575) samt ForSea Helsingör ApS (org. nr 33260040).

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under 2018 ändrade Koncernen namn till ForSea samt introducerade batteridrift på färjorna Tycho Brahe och Aurora.

Utveckling av verksamhet, ställning och resultat (koncernen)

(Tkr) 180101 - 181231 170101 - 171231 160101 - 161231 141117 - 151231
Nettoomsättning 1 367 716 1 301 970 1 274 310 1 347 346
Rörelseresultat 151 675 153 061 84 946 -21 351
Resultat e. finansiella poster -107 153 -129 564 -252 420 -278 337
Balansomslutning 4 226 061 4 289 504 4 093 187 4 159 852
Soliditet (1) 3,6% 4,0% Neg Neg
Avkastning på eget kapital (2) Neg Neg Neg Neg
Avkastning på totalt kapital (3) 3,6% 3,6% 2,5% Neg
Medelantal anställda 639 630 606 582

(1) Eget kapital / Balansomslutning.

(2) Årets resultat / Genomsnittligt justerat Eget kapital

(3) (Resultat efter finansiella intäkter och kostnader + räntekostnader) / Genomsnittlig balansomslutning

Moderföretaget

(Tkr) 180101 - 181231 170101 - 171231 160101 - 161231 141117 - 151231
Nettoomsättning 61 344 48 446 43 750 10 970
Rörelseresultat -374 -3 073 8 039 -13 601
Resultat e. finansiella poster -216 343 -232 381 -104 726 -129 828
Balansomslutning 4 445 706 4 555 519 4 373 384 4 229 169
Soliditet (1) 9,9% 11,5% 1,4% 2,1%
Avkastning på eget kapital (2) Neg Neg Neg Neg
Avkastning på totalt kapital (3) 0,9% 1,0% 5,8% Neg
Medelantal anställda 29 20 20 19

(1) Eget kapital / Balansomslutning.

(2) Årets resultat / Genomsnittligt justerat Eget kapital

(3) (Resultat efter finansiella intäkter och kostnader + räntekostnader) / Genomsnittlig balansomslutning

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Risk och osäkerhet i gruppens verksamhet
Gruppens verksamhet ställer stora krav på tillförlitlighet i fartygsflottan. Skador på fartygen genom olyckor eller maskinella problem kan bli kostsamma. Bolaget satsar därför stora resurser på att hålla fartygen i mycket gott skick. För att minimera kostnader orsakade av denna typ av problem finns omfattande sakförsäkringar.

Risk och osäkerhet inom branschen
Gruppens huvudsakliga kundgrupper finns inom transportsektorn. Efterfrågan på transporter är beroende av konjunkturen och den underliggande efterfrågan på företagens produkter och konkurrens från andra alternativ. Privatresesidan är konjunktur- och omvärdskänslig, men är också utsatt för konkurrens från andra resealternativ.

Risk och osäkerhet i omvärlden
De omvärldsfaktorer som har störst inverkan på koncernen är frågor rörande regleringen av handel och införselregler inom EU och övriga norra Europa samt utvecklingen av olje- och elpriset."

Förväntad framtida utveckling

Verksamheten fokuserar helt på att optimera trafiken på linjen Helsingborg-Helsingör. ForSea Groups strategi bygger på ständig utveckling av erbjudandet och servicen till kunderna. En stor utmaning är oljepriset, som fluktuerat kraftigt de senaste åren. Ett målmedvetet arbete görs inom ramen ESP (Energy Saving Programme) för att minimera energi- och bränsleförbrukning. Övergången till batteridrift på M/S Aurora och M/F Tycho Brahe 2018 gör att även fluktuationer i elpriser numera är en utmaning för koncernen.

Händelser efter räkenskapsårets utgång

Det finns inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång att rapportera.

Förslag till vinstdisposition (kronor)

Till årstammas förfogande står följande vinstmedel  
Balanserat resultat 522 706 000
Årets resultat -81 058 000
  441 648 000
Styrelsen föreslår att  
till aktieägarna utdelas 0
i ny räkning balanseras 441 648 000
  441 648 000

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen

Beträffande moderföretagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat-och balansräkningar, rapporter över eget kapital, kassaflödesanalyser samt noter. Alla belopp uttrycks i tusentals svenska kronor där ej annat anges.