TrA.Subject

TrA.Announcement

Noter

Not 1 - Allmän information

Forsea AB med organisationsnummer 556990-7198 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Helsingborg. Adressen till huvudkontoret är Bredgatan 5, 252 25 Helsingborg. Företaget och dess dotterföretag (""koncernens"") verksamhet omfattar att bedriva färjetrafik i Öresund mellan Helsingborg-Helsingör.

Moderföretag i den största koncernen som Forsea AB är dotterföretag till är FS Ferries Holding Sarl med säte i Luxemburg.

Not 2 - Redovisningsprinciper och värderingsprinciper

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").

Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar moderföretaget Forsea AB och de företag över vilka moderföretaget direkt eller indirekt har bestämmande inflytande (dotterföretag). Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett annat företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen av om ett bestämmande inflytande föreligger, ska hänsyn tas till innehav av finansiella instrument som är potentiellt röstberättigade och som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras till röstberättigade eget kapitalinstrument. Hänsyn ska också tas till om företaget genom agent har möjlighet att styra verksamheten. Bestämmande inflytande föreligger i normalfallet då moderföretaget direkt eller indirekt innehar aktier som representerar mer än 50 % av rösterna.

Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernredovisningen från och med tidpunkten för förvärvet till och med den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett bestämmande inflytande över dotterföretaget. Se avsnitt Rörelseförvärv nedan för redovisning av förvärv och avyttring av dotterföretag.

Redovisningsprinciperna för dotterföretag överensstämmer med koncernens redovisningsprinciper. Alla koncerninterna transaktioner, mellanhavanden samt orealiserade vinster och förluster hänförliga till koncerninterna transaktioner har eliminerats vid upprättandet av koncernredovisningen.

Innehav utan bestämmande inflytande
Koncernens resultat och komponenter i eget kapital är i sin helhelt hänförligt till moderföretagets ägare varför inget innehav utan bestämmande inflytande redovisas.

Rörelseförvärv

Rörelseförvärv redovisas enligt förvärvsmetoden.

Köpeskillingen för rörelseförvärv värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten, vilket beräknas som summan av de verkliga värdena per förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder samt emitterade egetkapitalinstrument och utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet. Exempel på utgifter är transaktionskostnader. I köpeskillingen ingår villkorad köpeskilling, förutsatt att det vid förvärvstidpunkten är sannolikt att köpeskillingen kommer att justeras vid en senare tidpunkt och att beloppet kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Anskaffningsvärdet för den förvärvade enheterna justeras på balansdagen och när den slutliga köpeskillingen fastställs, dock ej senare än ett år efter förvärvstidpunkten.

En avsättning som avser utgifter för omstrukturering av den förvärvade enhetens verksamhet ingår i förvärvsanalysen endast i den utsträckning som den förvärvade enheten redan före förvärvstidpunkten uppfyller villkoren för att få redovisa en avsättning.

Goodwill och negativ goodwill
Vid rörelseförvärv där summan av köpeskillingen, verkligt värde på minoritetens andelar och verkligt värde vid förvärvstidpunkten på tidigare aktieinnehav överstiger verkligt värde vid förvärvstidpunkten på identifierbara förvärvade nettotillgångar redovisas skillnaden som goodwill i koncernbalansräkningen. Se även avsnitt Goodwill nedan.

Goodwill

Goodwill utgör skillnaden mellan anskaffningsvärdet och koncernens andel av det verkliga värdet på ett förvärvat dotterföretags identifierbara tillgångar och skulder på förvärvsdagen. Vid förvärvstidpunkten redovisas goodwill till anskaffningsvärde och efter det första redovisningstillfället värderas den till anskaffningsvärde efter avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Goodwill skrivs av över den förväntade nyttjandeperioden vilken uppgår till 20 år.

Per varje balansdag gör företaget en bedömning om det finns någon indikation på att värdet av goodwill är lägre än det redovisade värdet. Finns det en sådan indikation beräknar företaget återvinningsvärdet för goodwill och upprättar en nedskrivningsprövning.

Vid prövning av nedskrivningsbehov fördelas goodwill på kassagenererande enheter. Om återvinningsvärdet för en kassagenererande enhet fastställs till ett lägre värde än det redovisade värdet, fördelas nedskrivningsbeloppet, först minskas det redovisade värdet för goodwill som hänförts till den kassagenererande enheten och sedan minskas det redovisade värdet på övriga tillgångar i proportion till det redovisade värdet för varje tillgång i enheten.

En redovisad nedskrivning av goodwill får inte återföras i en senare period.

Intäkter

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för mervärdeskatt, rabatter, returer och liknande avdrag. Försäljningen av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från säljare till köpare i enlighet med försäljningsvillkoren.

Koncernens intäkter består i huvudsak av utförda frakter och passagerartrafik samt ombordförsäljning. Dessa intäktsförs vid avresetidpunkten och vid försäljningstidpunkten.

Utdelning och ränteintäkter
Utdelningsintäkter redovisas när ägarens rätt att erhålla betalning har fastställts.

Ränteintäkter redovisas fördelat över löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla framtida in- och utbetalningar under räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran.

Leasingavtal

Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal klassificeras som operationella leasingavtal.

Koncernen som leasetagare
Tillgångar som innehas enligt finansiella leasingavtal redovisas som anläggningstillgångar i koncernens balansräkning till verkligt värde vid leasingperiodens början eller till nuvärdet av minimileasingavgifterna om detta är lägre. Den skuld som leasetagaren har gentemot leasegivaren redovisas i balansräkningen under rubrikerna Övriga långfristiga skulder respektive Övriga kortfristiga skulder. Leasingbetalningarna fördelas mellan ränta och amortering av skulden. Räntan fördelas över leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar en fast räntesats på den under respektive period redovisade skulden. Räntekostnader redovisas direkt i resultaträkningen om de inte är direkt hänförliga till anskaffning av en tillgång som med nödvändighet tar betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning eller försäljning, och aktiveringsprincipen tillämpas.

Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt sätt bättre återspeglar användarens ekonomiska nytta över tiden.

Utländsk valuta

Moderföretagets redovisningsvaluta är svenska kronor (SEK).

Omräkning av poster i utländsk valuta
Vid varje balansdag räknas monetära poster i utländsk valuta om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster, som värderas till historiskt anskaffningsvärde i en utländsk valuta, räknas inte om. Valutakursdifferenser redovisas i rörelseresultatet eller som finansiell post utifrån den underliggande affärshändelsen, i den period de uppstår, med undantag för transaktioner som utgör säkring och som uppfyller villkoren för säkringsredovisning av kassaflöden eller av nettoinvesteringar.

Omräkning av dotterföretag och utlandsverksamhet
Vid upprättande av koncernredovisning omräknas utländska dotterföretags tillgångar och skulder till svenska kronor enligt balansdagens kurs. Intäkts- och kostnadsposter omräknas till periodens genomsnittskurs, om inte valutakursen fluktuerat väsentligt under perioden då istället transaktionsdagens valutakurs används. Eventuella omräkningsdifferenser som uppstår redovisas direkt mot eget kapital. Vid avyttring av ett utländskt dotterföretag redovisas sådana omräkningsdifferenser i resultaträkningen som en del av realisationsresultatet.
Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid förvärv av en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och skulder hos denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs.

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald semester, betald sjukfrånvaro m m samt pensioner redovisas i takt med intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras dessa som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Det finns inga övriga långfristiga ersättningar till anställda.

Avgiftsbestämda planer
För avgiftsbestämda planer betalar koncernen fastställda avgifter till en separat oberoende juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas vilket normalt sammanfaller med tidpunkten för när premier erläggs.

Inkomstskatter

Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

Aktuell skatt
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Koncernens aktuella skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid beräkning av skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas enligt den s k balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder redovisas för i princip alla skattepliktiga temporära skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas i princip för alla avdragsgilla temporära skillnader i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Uppskjutna skatteskulder och skattefordringar redovisas inte om den temporära skillnaden är hänförlig till goodwill.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för skattepliktiga temporära skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag, utom i de fall koncernen kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte är uppenbart att den temporära skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid.

Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar omprövas varje balansdag och reduceras till den del det inte längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga resultat kommer att finnas tillgängliga för att utnyttjas, helt eller delvis, mot den uppskjutna skattefordran.

Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur företaget, per balansdagen, förväntar sig att återvinna det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller reglera det redovisade värdet för motsvarande skuld. Uppskjuten skatt beräknas baserat på de skattesatser och skatteregler som har beslutats före balansdagen.

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas då de hänför sig till inkomstskatt som debiteras av samma myndighet och då koncernen har för avsikt att reglera skatten med ett nettobelopp.

Aktuell och uppskjuten skatt för perioden
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intäkt i resultaträkningen, utom när skatten är hänförlig till transaktioner som redovisats direkt mot eget kapital. I sådana fall ska även skatten redovisas direkt mot eget kapital. Vid aktuell och uppskjuten skatt som uppkommer vid redovisning av rörelseförvärv, redovisas skatteeffekten i förvärvskalkylen.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Anskaffningsvärdet består av inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet för att bringa den på plats och i skick att användas samt uppskattade utgifter för nedmontering och bortforsling av tillgången och återställande av plats där den finns. Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången eller redovisas som en separat tillgång, när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med posten kommer att tillfalla koncernen och att anskaffningsvärdet för densamma kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för reparationer och underhåll samt tillkommande utgifter redovisas i resultaträkningen i den period då de uppkommer.

Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter bedöms vara väsentlig, delas tillgången upp på dessa komponenter.

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt minskat med beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång har delats upp på olika komponenter skrivs respektive komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas är den materiella anläggningstillgången kan tas i bruk. Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperioder uppskattas till:

Byggnader 20 år
Fartyg 40 år
Inventarier, verktyg och installationer 5 år
Datautrustning 3 år

 

Nyttjandeperioden för mark är obegränsad och därför skrivs mark inte av.

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på att förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Då företaget ändrar bedömning av nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventuella restvärde. Effekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat.

Borttagande från balansräkningen
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring, eller när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången eller komponenten. Den vinst eller förlust som uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort från balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och tillgångens redovisade värde. Den realisationsvinst eller realisationsförlust som uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort från balansräkningen redovisas i resultaträkningen som en övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.

Immateriella tillgångar

Anskaffning genom separata förvärv
Immateriella tillgångar som förvärvats separat redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens uppskattade nyttjandeperiod. Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns en indikation på att dessa har förändrats jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Effekten av eventuella ändringar i uppskattningar och bedömningar redovisas framåtriktat. Avskrivning påbörjas när tillgången kan användas.

Anskaffning som en del av ett rörelseförvärv
Immateriella tillgångar som förvärvats i ett företagsförvärv identifieras och redovisas separat från goodwill när de uppfyller definitionen av en immateriell tillgång och deras verkliga värden kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Anskaffningsvärdet för sådana immateriella tillgångar utgörs av deras verkliga värde vid förvärvstidpunkten.

Efter det första redovisningstillfället redovisas immateriella tillgångar förvärvade i ett rörelseförvärv till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar på samma sätt som separat förvärvade immateriella tillgångar.

Anskaffning genom intern upparbetning
Koncernen tillämpar aktiveringsmodellen vilket innebär att arbetet med att ta fram en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång delas upp i en forskningsfas och en utvecklingsfas. Samtliga utgifter som härrör från koncernens forskningsfas redovisas som kostnad när de uppkommer. Samtliga utgifter för utveckling redovisas som en tillgång om samtliga följande villkor är uppfyllda:

  • det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas eller säljas,
  • företaget avsikt är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den,
  • det finns förutsättningar för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången,
  • det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar,
  • det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången, och
  • de utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången under dess utveckling kan beräknas tillförlitligt,

Efter första redovisningstillfället redovisas internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar. Avskrivning påbörjas när tillgången kan användas.

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar exklusive goodwill

Vid varje balansdag analyserar koncernen de redovisade värdena för materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar för att fastställa om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har minskat i värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av en eventuell nedskrivning. Där det inte är möjligt att beräkna återvinningsvärdet för en enskild tillgång, beräknar koncernen återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader är det pris som koncernen beräknar kunna erhålla vid en försäljning mellan kunniga, av varandra oberoende parter, och som har ett intresse av att transaktionen genomförs, med avdrag för sådana kostnader som är direkt hänförliga till försäljningen. Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras uppskattat framtida kassaflöde till nuvärde med en diskonteringsränta före skatt som återspeglar aktuell marknadsbedömning av pengars tidsvärde och de risker som förknippas med tillgången. För att beräkna de framtida kassaflödena har koncernen använt budget för de kommande fem åren.

Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenererande enhet) fastställs till ett lägre värde än det redovisade värdet, skrivs det redovisade värdet på tillgången (eller den kassagenererande enheten) ned till återvinningsvärdet. En nedskrivning ska omedelbart kostnadsföras i resultaträkningen.

Vid varje balansdag gör koncernen en bedömning om den tidigare nedskrivningen inte längre är motiverad. Om så är fallet återförs nedskrivningen delvis eller helt. Då en nedskrivning återförs, ökar tillgångens (den kassagenererande enhetens) redovisade värde. Det redovisade värdet efter återföring av nedskrivning får inte överskrida det redovisade värde som skulle fastställts om ingen nedskrivning gjorts av tillgången (den kassagenererande enheten) under tidigare år. En återföring av en nedskrivning redovisas direkt i resultaträkningen.

Finansiella instrument

En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när koncernen blir part till instrumentets avtalsenliga villkor. En finansiell tillgång bokas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången upphör, regleras eller när koncernen förlorar kontrollen över den. En finansiell skuld, eller del av finansiell skuld, bokas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller på annat sätt upphör.

Vid det första redovisningstillfället värderas omsättningstillgångar och kortfristiga skulder till anskaffningsvärde. Långfristiga fordringar samt långfristiga skulder värderas vid det första redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Låneutgifter periodiseras som en del i lånets räntekostnad enligt effektivräntemetoden (se nedan).

Vid värdering efter det första redovisningstillfället värderas omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip, dvs. det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Kortfristiga skulder värderas till nominellt belopp.

Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde.

Upplupet anskaffningsvärde
Med upplupet anskaffningsvärde avses det belopp till vilket tillgången eller skulden initialt redovisades med avdrag för amorteringar, tillägg eller avdrag för ackumulerad periodisering enligt effektivräntemetoden av den initiala skillnaden mellan erhållet/betalat belopp och belopp att betala/erhålla på förfallodagen samt med avdrag för nedskrivningar.

Effektivräntan är den ränta som vid en diskontering av samtliga framtida förväntade kassaflöden över den förväntade löptiden resulterar i det initialt redovisade värdet för den finansiella tillgången eller den finansiella skulden.

Derivatinstrument
Koncernen ingår derivattransaktioner med syfte att hantera ränterisker. Derivatinstrument redovisas enligt lägsta värdets princip. Derivatinstrument med negativt värde värderas till det belopp som för företaget är mest förmånligt om förpliktelsen regleras eller överlåts på balansdagen. Skulden redovisas som övriga långfristiga skulder i koncernens och moderbolagets balansräkning. Per den 31 december uppgår räntederivatskulden till 46,4 MSEK (45,5).

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag utvärderar koncernen om det finns indikationer på att en eller flera finansiella anläggningstillgångar minskat i värde. Exempel på sådana indikationer är betydande finansiella svårigheter hos låntagaren, avtalsbrott eller att det är sannolikt att låntagaren kommer att gå i konkurs.

För finansiella anläggningstillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde beräknas nedskrivningen som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av företagsledningens bästa uppskattning av framtida kassaflöden. Diskontering sker med en ränta som motsvarar tillgångens ursprungliga effektivränta. För tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan.

För finansiella anläggningstillgångar som inte värderas till upplupet anskaffningsvärde beräknas nedskrivningen som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av företagsledningens bästa uppskattning av de framtida kassaflödena tillgången förväntas ge.

Varulager

Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Anskaffningsvärdet beräknas genom tillämpning av först- in-först-ut-metoden (FIFU). Nettoförsäljningsvärde är försäljningsvärdet efter avdrag för beräknade kostnader som direkt kan hänföras till försäljningstransaktionen.

Likvida medel

Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt andra kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till kontanter och är föremål för en obetydlig risk för värdefluktuationer. För att klassificeras som likvida medel får löptiden inte överskrida tre månader från tidpunkten för förvärvet.

Avsättningar

Avsättningar redovisas när koncernen har en befintlig förpliktelse (legal eller informell) som en följd av en inträffad händelse, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

En avsättning omprövas varje balansdag och justeras så att den återspeglar den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på balansdagen, med hänsyn tagen till risker och osäkerheter förknippade med förpliktelsen. När en avsättning beräknas genom att uppskatta de utbetalningar som förväntas krävas för att reglera förpliktelsen, motsvarar det redovisade värdet nuvärdet av dessa utbetalningar.

Där en del av eller hela det belopp som krävs för att reglera en avsättning förväntas bli ersatt av en tredje part, ska gottgörelsen särredovisas som en tillgång i koncernbalansräkningen när det är så gott som säkert att den kommer att erhållas om företaget reglerar förpliktelsen och beloppet kan beräknas tillförlitligt.

Eventualförpliktelser

En eventualförpliktelse är en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen visar koncernens förändringar av företagets likvida medel under räkenskapsåret. Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- och utbetalningar.

Redovisningsprinciper för moderföretaget

Skillnaderna mellan moderföretagets och koncernens redovisningsprinciper beskrivs nedan:

Dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt när rätten att få utdelning bedöms som säker och kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen.

Leasing
I moderföretaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing.

Not 3 - Viktiga uppskattningar och bedömningar

Viktiga bedömningar vid tillämpning av koncernens redovisningsprinciper
I följande avsnitt beskrivs de viktigaste bedömningar som företagsledningen har gjort vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper och som har den mest betydande effekten på de redovisade beloppen i de finansiella rapporterna.

När det föreligger en indikation om ett potentiellt nedskrivningsbehov så gör företagsledningen en bedömning om det föreligger nedskrivningsbehov av fartygens värde. Återvinningsbart belopp fastställs baserat på beräkningar av nyttjandevärde. Dessa beräkningar utgår från uppskattade framtida kassaflöde.

Koncernen redovisar uppskjuten skatt när det är sannolikt att skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga mot vilka de skattemässiga underskotten kan utnyttjas. Som en följd av detta har en uppskjuten skattefordran om 61 191 tkr redovisats.

Not 4 - Nettoomsättningens fördelning

  Koncernen Moderföretaget
Nettoomsättning per verksamhetsgren 2018 2017 2018 2017
Transportintäkter 1 000 899 951 317 0 0
Övriga intäkter 366 817 350 653 61 344 48 514
Summa 1 367 716 1 301 970 61 344 48 514
         

Övriga intäkter i koncernen innefattar intäkter från försäljning ombord samt övrigt.

Moderföretagets intäkter består i sin helhet av fakturerade kostnader till koncernföretag.

Not 5 - Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern

  Moderföretaget
  2018 2017
Inköp 0,0% 0,0%
Försäljning 100% 100%
     

 

Not 6 - Upplysning om ersättning till revisorn

  Koncernen Moderföretaget
  2018 2017 2018 2017
PricewaterhouseCoopers AB        
revisionsuppdrag 1 941 2 362 779 950
revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 275 761 215 221
skatterådgivning 632 953 632 953
övriga tjänster 0 0 0 0
Summa 2 848 4 076 1 626 2 124
         

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar granskningen av årsredovisningen och koncernredovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt arvode för revisionsrådgivning som lämnats i samband med revisionsuppdraget.

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget avser revisionsnära konsultationer.

Not 7 - Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader

  Antal anställda Varav antal män
Medeltalet anställda 2018 2017 2018 2017
Moderföretaget        
Sverige 29 20 10 7
Totalt i moderföretaget 29 20 10 7
       
Dotterföretag        
Sverige 222 233 112 111
Danmark 388 377 213 242
Totalt i dotterföretag 610 610 325 353
         
Totalt i koncernen 639 630 335 360
         
  Koncernen Moderföretaget
  2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen        
Kvinnor:        
   styrelseledamöter 1 1 1 1
   andra personer i företagets ledning inkl. VD 2 1 2 1
Män:        
   styrelseledamöter 3 5 3 5
   andra personer i företagets ledning inkl. VD 5 5 5 5
Totalt 11 12 11 12
         
  Löner och andra ersättningar Soc kostn
(varav pensions-kostnader)
Löner, andra ersättningar m m 2018 2017 2018 2017
Moderföretaget 17 967 17 529 9 845 9 379
      (3 663) (2 523)
Dotterföretag 262 778 246 632 40 475 34 838
      (26 400) (26 118)
Totalt i koncernen 280 745 264 161 50 320 44 217
      (30 063) (28 641)
         
  Styrelse och VD
(varav tantiem och dylikt)
Övriga anställda
Löner och andra ersättningar fördelade
mellan styrelseledamöter och anställda
2018 2017 2018 2017
Moderföretaget 8 338 6 172 9 629 11 357
  (930) (1 116) (3) (0)
Dotterföretag 2 556 1 537 260 219 245 095
  (281) (0) (692) (0)
Totalt i koncernen 10 894 7 709 269 848 256 452
  (1 211) (1 116) (695) (0)
         

Pensioner

Koncernens kostnad för avgiftsbestämda pensionsplaner uppgår till 30 063 (28 641) Tkr. Moderföretagets kostnad för avgiftsbestämda pensionsplaner uppgår till 3 663 (2 523) Tkr. Koncernen har inga förmånsbestämda pensionsplaner.

Av koncernens pensionskostnader avser 2 016 (1 232) Tkr gruppen styrelse och VD, varav 1 817 Tkr är i moderbolaget.

Avtal om avgångsvederlag

Mellan företaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från företagets sida erhålls ett avgångsvederlag som uppgår till 12 månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas ej mot andra inkomster. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår inget avgångsvederlag.

Mellan företaget och andra ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om 12 månader. Vid uppsägning från företagets sida erhålls ett avgångsvederlag som uppgår till sex månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas ej mot andra inkomster. Vid uppsägning från ledande befattningshavarens sida utgår inget avgångsvederlag.

Not 8 - Intäkter från andelar i koncernföretag

  Moderföretaget
  2018 2017
Utdelning 41 280 47 174
Summa 41 280 47 174
     

Not 9 - Övriga ränteintäkter och liknande intäkter

  Koncernen Moderföretaget
  2018 2017 2018 2017
Ränteintäkter 0 26 0 8
Kursdifferenser 2 066 1 885 6 1 885
Summa 2 066 1 911 6 1 893
         

Not 10 - Räntekostnader och liknande kostnader

  Koncernen Moderföretaget
  2018 2017 2018 2017
Räntekostnader 86 809 74 403 88 500 76 053
Räntekostnader, ägarbolag 128 669 153 983 128 669 156 118
Kursdifferenser 44 542 43 303 39 213 33 357
Verkligtvärdervärdering räntederivat 873 12 847 873 12 847
Summa 260 893 284 536 257 255 278 375
         

Not 11 - Skatt på årets resultat

  Koncernen Moderföretaget
  2018 2017 2018 2017
Aktuell skatt -6 245 -584 0 0
Uppskjuten skatt -1 040 -4 115 -8 715 75 274
Summa -7 285 -4 699 -8 715 75 274
         
  Koncernen Moderföretaget
Avstämning årets skattekostnad 2018 2017 2018 2017
Redovisat resultat före skatt -107 153 -129 564 -72 343 -76 381
         
Skatt beräknad enligt svensk skattesats (22 %) 23 574 28 504 15 915 16 804
Effekt av skillnad i skattesats i andra länder 0 -396 0 0
Effekt av ändrad skattesats i Sverige  -1 923   -4 712  
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader  -67 269 -72 195 -28 677 -34 009
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 55 5 9 082 10 703
Tonnagebeskattade verksamhet 38 438 37 054 0 0
Skatteeffekt av ej redovisat underskott från tidigare år 0 2 959 0 81 776
Skatteffekt av ej redovisat underskott 0 0 0 0
Skatt hänförlig till föregående år -160 2 750 -323 0
Temporär skillnad som ej redovisats i resultatet 0 -3 380 0 0
Summa -7 285 -4 699 -8 715 75 274
         
Årets redovisade skattekostnad/skatteintäkt -7 285 -4 699 -8 715 75 274
         

Ingen skatt redovisas direkt mot eget kapital.

Not 12 - Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

  Koncernen  
  2018-12-31 2017-12-31    
Ingående anskaffningsvärde 19 738 18 269    
Omräkningsdifferenser 224 152    
Övriga investeringar 220 1 317    
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 20 182 19 738    
         
Ingående avskrivningar  -11 995 -7 833    
Omräkningsdifferenser -220 -276    
Årets avskrivningar enligt plan -2 304 -3 886    
Utgående ackumulerade avskrivningar  -14 519 -11 995    
         
Utgående planenligt restvärde 5 663 7 743    
         

Not 13 - Datorprogram och licenser

  Koncernen Moderföretaget
  2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärde 13 538 520 13 538 520
Inköp 474 225 474 225
Omklassificeringar från pågående nyanläggning 684 12 794 684 12 793
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 696 13 539 14 696 13 538
         
Ingående avskrivningar enligt plan -2 808 -104 -2 808 -104
Årets avskrivningar enligt plan -2 863 -2 704 -2 863 -2 704
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -5 671 -2 808 -5 671 -2 808
         
Utgående planenligt restvärde 9 025 10 731 9 025 10 730
         

Not 14 - Goodwill

  Koncernen  
  2018-12-31 2017-12-31    
Ingående anskaffningsvärde 3 085 715 3 041 220    
Omräkningsdifferenser 65 632 44 495    
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 151 347 3 085 715    
         
Ingående avskrivningar  -462 963 -304 123    
Omräkningsdifferenser -9 840 -6 389    
Årets avskrivningar enligt plan -157 467 -152 451    
Utgående ackumulerade avskrivningar  -630 270 -462 963    
         
Utgående planenligt restvärde 2 521 077 2 622 752    
         

Not 15 - Pågående nyanläggningar avseende immateriella anläggningstillgångar

  Koncernen Moderföretaget
  2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Ingående värde 5 192 13 203 1 290 12 794
Omklassificeringar till Datorprogram och licenser -684 -12 794 -684 -12 793
Årets investeringar 17 544 4 783 6 404 1 289
Utgående värde 22 052 5 192 7 010 1 290
         

Not 16 - Byggnader och mark

  Koncernen  
  2018-12-31 2017-12-31    
Ingående anskaffningsvärde 511 350 493 721    
Inköp 232 4 058    
Omräkningsdifferenser 20 054 13 571    
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 531 636 511 350    
         
Ingående avskrivningar  -154 906 -131 191    
Försäljningar/utrangeringar 0 0    
Omräkningsdifferenser -5 938 -3 932    
Årets avskrivningar enligt plan -20 940 -19 783    
Utgående ackumulerade avskrivningar  -181 784 -154 906    
         
Utgående planenligt restvärde 349 852 356 444    
         

Not 17 - Fartyg

  Koncernen  
  2018-12-31 2017-12-31    
Ingående anskaffningsvärde 1 441 324 1 527 465    
Inköp 27 740 12 718    
Omräkningsdifferenser 292 923 0    
Omklassificeringar från pågående nyanläggning 42 487 -98 859    
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 804 474 1 441 324    
         
Ingående avskrivningar  -894 238 -937 693    
Omräkningsdifferenser -25 030 105 306    
Årets avskrivningar enligt plan -59 238 -61 851    
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -978 506 -894 238    
         
Utgående planenligt restvärde 825 968 547 086    
         

ForSea koncernen har pantsatt delar av fartygsflottan, se not 26 Ställda ställda säkerheter och Eventualförpliktelser för mer information.

Not 18 - Inventarier, verktyg och installationer

  Koncernen  
  2018-12-31 2017-12-31    
Ingående anskaffningsvärde 261 865 202 919    
Inköp 11 261 52 542    
Omklassificeringar från pågående nyanläggning 13 175 0    
Omräkningsdifferenser 9 920 6 404    
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 296 221 261 865    
         
Ingående avskrivningar  -146 892 -137 011    
Omräkningsdifferenser -5 439 -3 786    
Årets avskrivningar enligt plan -8 345 -6 095    
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -160 676 -146 892    
         
Utgående planenligt restvärde 135 545 114 973    
         

Not 19 - Leasingavtal

Operationella leasingavtal - leasetagare

Koncernen är leasetagare genom operationella leasingavtal avseende operationella och lokalhyreskontrakt. Summan av årets kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal uppgår i koncernen till 13 958 (15 844) Tkr och i moderföretaget till 0 kr. Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller enligt följande:

  Koncernen Moderföretaget
Förfallotidpunkt: 2018 2017 2018 2017
Inom ett år 26 078 25 317 0 0
Senare än ett år men inom fem år 26 274 48 507 0 0
Senare än fem år 11 938 13 928 0 0
Summa 64 290 87 752 0 0
         

Not 20 - Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

  Koncernen Moderföretaget
  2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Ingående redovisat värde 309 277 47 955 0 0
Omklassificeringar -306 098 0 0 0
Investeringar 20 891 257 555 1 313 0
Omräkningsdifferenser 6 637 3 767 0 0
Utgående redovisat värde 30 707 309 277 1 313 0
         

Not 21 - Andelar i koncernföretag

    Moderföretaget
      2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärde     4 220 267 4 128 998
Omvärdering av andelar till koncernvärden i samband med fusion     0 91 269
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden     4 220 267 4 220 267
         
Utgående redovisat värde     4 220 267 4 220 267
         
    Bokfört värde
Företagets namn Kapitalandel Rösträttsandel 2018-12-31 2017-12-31
Forsea Helsingborg AB  100%  100% 1 816 768 1 816 768
Forsea Öresund AB  100%  100% 1 539 1 539
Forsea Helsingør ApS  100%  100% 2 046 912 2 046 912
Forsea Øresund A/S  100%  100% 355 048 355 048
Summa     4 220 267 4 220 267
         
Företagets namn Org.nr Säte    
Forsea Helsingborg AB 556206-4575 Helsingborg    
Forsea Öresund AB 556536-0889 Helsingborg    
Forsea Helsingør ApS 33260040 Helsingör    
Forsea Øresund A/S 19752283 Helsingör    
         

Not 22 - Uppskjuten skattefordran och uppskjuten skatteskuld

  Koncernen Moderföretaget
  2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Uppskjuten skattefordran        
Outnyttjade underskottsavdrag 64 191 72 448 64 191 72 448
Temporära skillnader räntederivat 9 562 10 020 9 562 10 020
Summa uppskjuten skattefordran 73 753 82 468 73 753 82 468
         
Uppskjuten skatteskuld        
Temporära skillnader materiella anläggningstillgångar 81 272 88 620 0 0
Summa uppskjuten skatteskuld 81 272 88 620 0 0
         
Uppskjuten skattefordran -73 753 -82 468 0 0
Summa uppskjuten skatteskuld, netto 7 519 6 152 0 0
         

Uppskjutna skattefordringar värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Koncernens ackumulerade outnyttjade underskottsavdrag uppgick per 31 december 2018 till 312 miljoner kronor. Det föreligger inte någon förfallotidpunkt som begränsar utnyttjandet av underskottsavdragen.

Skattesatsen för beräkning av uppskjuten skatt uppgår till 20,6-21,4%.

Not 23 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

  Koncernen Moderföretaget
  2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Förutbetalda kostnader 21 053 22 390 550 466
Upplupna intäkter 605 1 044 0 0
Summa 21 658 23 434 550 466
         

Not 24 - Långfristiga skulder

Koncernen och moderbolaget har långfristiga skulder på 2 261 miljoner kronor som förfaller senare än fem år efter balansdagen.

Not 25 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

  Koncernen Moderföretaget
  2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Upplupna löner och lönebikostnader 61 197 61 381 5 431 4 758
Hamn- och farledsavgifter 8 428 7 586 0 0
Bunker- och fartygskostnader 3 161 4 977 0 0
Ej viserade biljetter/intäktsavräkningar 1 632 10 316 0 0
Upplupna räntor 949 2 284 949 2 284
EU-bidrag 52 425 51 424 0 0
Övriga poster 25 108 41 665 3 396 2 076
Summa 152 900 179 633 9 776 9 118
         

Not 26 - Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

  Koncernen Moderföretaget
Ställda säkerheter 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Tillgångar i dotterföretag 4 121 294 3 868 383 4 220 267 4 220 267
Pant i fartyg 601 307 570 235 0 0
Summa 4 722 601 4 438 618 4 220 267 4 220 267
         

Not 27 - Upplysningar om närstående

Moderbolaget har under året betalt ränta till företag i överordnad koncern om 129 Mkr (154 Mkr).
From juni 2018 är Scandlines ett närstående bolag till ForSea koncernen. Parterna har haft transaktioner hela året 2018. Koncernens försäljning till Scandlines under året uppgick till 246 Mkr. Koncernens inköp från Scandlines uppgick till 79 Mkr. Fordringar till Scandlines på balansdagen uppgick till 33 Mkr. Skulder till Scandlines på balansdagen uppgick till 21 Mkr. Samtliga transaktioner sker på marknadsmässiga villkor.

Vidare framkommer information om moderföretagets innehav i dotterföretag i not 21.

Not 28 - Händelser efter balansdagen

Det finns inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång att rapportera.

Not 29 - Disposition av företagets vinst (kronor)

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel 441 648 000
   
Styrelsen föreslår att:  
  till aktieägarna utdelas 0
  i ny räkning balanseras 441 648 000

Helsingborg den 2019-04-25

Rasmus Christiansen

Styrelse ordförande

Mats Thunes Hope

Volker Klaus Häussermann

Johan Röstin

Verkställande direktör

Anna Britta Henriques Dalunde

 

Vår revisionsberättelse har avgivits den 2019-04-25

PricewaterhouseCoopers AB

 

Johan Malmqvist

Auktoriserad revisor