TrA.Subject

TrA.Announcement

Resultaträkningar

Koncernens resultaträkning

(Tkr) Not

2018-01-01

2018-12-31

2017-01-01

2017-12-31

       
Rörelsens intäkter      
Nettoomsättning 4, 5 1 367 716 1 301 970
Övriga rörelseintäkter   23 904 19 786
    1 391 620 1 321 756
       
Rörelsens kostnader      
Handelsvaror 5 -365 371 -353 209
Övriga externa kostnader 6, 19 -285 443 -249 786
Personalkostnader 7 -337 974 -318 971
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 12-14, 16-18 -251 157 -246 729
Rörelseresultat   151 675 153 061
       
Resultat från finansiella poster      
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 9 2 066 1 911
Räntekostnader och liknande kostnader 10 -260 894 -284 536
Resultat efter finansiella poster   -107 153 -129 564
       
Resultat före skatt   -107 153 -129 564
Skatt på årets resultat 11, 22 -7 285 -4 699
       
ÅRETS RESULTAT   -114 438 -134 263

Moderföretagets resultaträkning

(Tkr) Not

2018-01-01

2018-12-31

2017-01-01

2017-12-31

       
Rörelsens intäkter      
Nettoomsättning 4, 5 61 344 48 446
Övriga rörelseintäkter   0 68
    61 344 48 514
       
Rörelsens kostnader      
Övriga externa kostnader 6 -18 216 -18 562
Personalkostnader 7 -40 639 -30 321
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 13 -2 863 -2 704
Rörelseresultat   -374 -3 073
       
Resultat från finansiella poster      
Intäkter från andelar i koncernföretag 8 41 280 47 174
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 9 6 1 893
Räntekostnader och liknande kostnader 10 -257 255 -278 375
Resultat efter finansiella poster   -216 343 -232 381
       
Bokslutsdispositioner      
Erhållet koncernbidrag   144 000 156 000
       
Resultat före skatt   -72 343 -76 381
Skatt på årets resultat 11 -8 715 75 274
       
ÅRETS RESULTAT   -81 058 -1 107