TrA.Subject

TrA.Announcement

Kassaflödesanalyser

Koncernens kassaflödesanalys

(Tkr) Not

2018-01-01

2018-12-31

2017-01-01

2017-12-31

       
Den löpande verksamheten      
Rörelseresultat   151 675 153 061
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:      
Avskrivningar   251 157 246 729
Förändring avsättningar   -572 45
Övriga ej kassaflödespåverkande poster   0 -2 064
Realiserade valutaeffekter   338 0
Erhållen ränta   0 26
Erlagd ränta   -217 515 -276 125
Betald inkomstskatt   -10 096 -42 082
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital   174 987 79 590
       
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      
Minskning(+)/ökning(-) av varulager   -2 199 -437
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar   -2 239 -12 854
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar   -28 260 1 244
Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder   37 326 23 645
Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder   -34 288 34 094
Kassaflöde från den löpande verksamheten   145 327 125 282
       
Investeringsverksamheten      
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   -18 298 -6 325
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -65 297 -262 761
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -83 595 -269 086
       
Finansieringsverksamheten      
Upptagna lån   0 139 526
Amortering av lån   -80 000 -49 915
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -80 000 89 611
       
Årets kassaflöde   -18 268 -54 193
Likvida medel vid årets början   106 485 158 867
Kursdifferenser i likvida medel   1 662 1 811
       
Likvida medel vid årets slut   89 879 106 485

Moderbolaget kassaflödesanalys

(Tkr) Not

2018-01-01

2018-12-31

2017-01-01

2017-12-31

       
Den löpande verksamheten      
Rörelseresultat   -374 -3 073
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:      
Avskrivningar   2 863 2 704
Erhållna koncernbidrag    156 000  
Realiserade valutakurseffekter   0 418
Erhållen utdelning   0 82 841
Erhållen ränta   6 8
Erlagd ränta och andra finansiella utgifter   -219 652 -276 125
Betald inkomstskatt   0 -39 303
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital   -61 157 -232 530
       
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      
Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar   126 028 1 501
Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder   15 898 -9 002
Kassaflöde från den löpande verksamheten   80 769 -240 031
       
Investeringsverksamheten      
Investering i immateriella anläggningstillgångar   -6 878 -1 514
Investering i materiella anläggningstillgångar   -1 313 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -8 191 -1 514
       
Finansieringsverksamheten      
Upptagna lån   0 229 496
Amorterade lån   -82 134 -49 915
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -82 134 179 581
       
Årets kassaflöde   -9 556 -61 964
Likvida medel vid årets början   14 339 76 303
       
Likvida medel vid årets slut   4 783 14 339