TrA.Subject

TrA.Announcement

Förändring av eget kapital

Koncernens rapport över förändring i eget kapital

(Tkr) Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital  Annat eget kapital
inklusive årets
resultat
Summa eget
kapital hänförligt till moder-företagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital
             
Ingående balans per 2017-01-01 50 108 977 -367 692 -258 665 0 -258 665
Årets resultat enligt fastställd balansräkning 2016     -134 263 -134 263 0 -134 263
Omräkningsdifferenser     63 800 63 800 0 63 800
Summa värdeförändringar 0 0 63 800 63 800 0 63 800
Transaktioner med ägare:            
Erhållna aktieägartillskott   500 000 0 500 000 0 500 000
Summa transaktioner med aktieägare   500 000 0 500 000 0 500 000
             
Utgående balans per 2017-12-31 50 608 977 -438 155 170 872 0 170 872
             
Ingående balans per 2018-01-01 50 608 977 -438 155 170 872 0 170 872
Årets resultat     -114 438 -114 438 0 -114 438
Omräkningsdifferenser     97 390 97 390 0 97 390
Summa värdeförändringar 0 0 97 390 97 390 0 97 390
             
Utgående balans per 2018-12-31 50 608 977 -455 203 153 824 0 153 824

Aktiekapitalet består av 500 aktier á kvotvärde 100 kronor.

Moderföretagets rapport över förändring i eget kapital

(Tkr) Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital
           
Ingående balans per 2017-01-01 50 0 90 395 -28 084 62 361
Disposition av föregående års resultat     -28 084 28 084 0
Fusionsresultat     1 502   1 502
Årets resultat på tillgångar och skulder       -1 107 -1 107
           
Transaktioner med ägare:          
Erhållna aktieägartillskott     500 000   500 000
Utdelning till ägare     -40 000   -40 000
Summa transaktioner med aktieägare 0 0 460 000 0 460 000
           
Utgående balans per 31 december 2017 50 0 523 813 -1 107 522 756
           
Ingående balans per 2018-01-01 50 0 523 813 -1 107 522 756
Disposition av föregående års resultat     -1 107 1 107 0
Årets resultat       -81 058 -81 058
           
Transaktioner med ägare:          
Erhållna aktieägartillskott     0   0
Utdelning till ägare     0   0
Summa transaktioner med aktieägare 0 0 0 0 0
           
Utgående balans per 31 december 2018 50 0 522 706 -81 058 441 698

Aktiekapitalet består av 500 aktier á kvotvärde 100 kronor.