TrA.Subject

TrA.Announcement

Balansräkningar

Koncernens balansräkning

(Tkr) Not

2018-12-31

2017-12-31

       
TILLGÅNGAR      
       
Anläggningstillgångar      
       
Immateriella anläggningstillgångar      
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 12 5 663 7 743
Datorprogram och licenser 13 9 025 10 731
Goodwill 14 2 521 077 2 622 752
Pågående nyanläggningar avseende immateriella anläggningstillgångar 15 22 052 5 192
    2 557 817 2 646 418
       
Materiella anläggningstillgångar      
Byggnader och mark 16 349 852 356 444
Fartyg 17 825 968 547 086
Inventarier, verktyg och installationer 18 135 545 114 973
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 20 30 707 309 277
    1 342 072 1 327 780
       
Finansiella anläggningstillgångar      
Uppskjuten skattefordan 22 73 753 82 468
Andra långfristiga fordringar   250 250
    74 003 82 718
       
Summa anläggningstillgångar   3 973 892 4 056 916
       
Omsättningstillgångar      
       
Varulager      
Färdiga varor och handelsvaror   24 711 22 512
    24 711 22 512
       
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar   69 447 70 721
Aktuella skattefordringar   14 627 7 625
Övriga fordringar   31 847 1 811
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 21 658 23 434
    137 579 103 591
       
Kassa och bank   89 879 106 485
       
Summa omsättningstillgångar   252 169 232 588
       
SUMMA TILLGÅNGAR   4 226 061 4 289 504
       
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
       
Eget kapital      
Aktiekapital   50 50
Övrigt tillskjutet kapital   608 977 608 977
Annat eget kapital inklusive årets resultat   -455 203 -438 155
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare   153 824 170 872
       
Summa eget kapital   153 824 170 872
       
Avsättningar      
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser   23 595
Uppskjuten skatteskuld 22 81 272 88 620
    81 295 89 215
       
Långfristiga skulder 24    
Skulder till kreditinstitut   2 261 468 2 224 050
Skulder till ägarbolag   1 396 645 1 476 645
Övriga långfristiga skulder   46 420 45 547
    3 704 533 3 746 242
       
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder   120 618 84 912
Aktuella skatteskulder   4 871 1 720
Övriga kortfristiga skulder   8 020 16 910
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 152 900 179 633
    286 409 283 175
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   4 226 061 4 289 504

Moderbolagets balansräkning

(Tkr) Not

2018-12-31

2017-12-31

       
TILLGÅNGAR      
       
Anläggningstillgångar      
       
Immateriella anläggningstillgångar      
Datorprogram och licenser 13 9 025 10 731
Pågående nyanläggningar avseende immateriella anläggningstillgångar 15 7 010 1 290
    16 035 12 020
       
Materiella anläggningstillgångar      
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 20 1 313 0
    1 313 0
       
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelrar i koncernföretag 21 4 220 267 4 220 267
Uppskjuten skattefodran 22 73 753 82 468
    4 294 020 4 302 735
       
Summa anläggningstillgångar   4 311 368 4 314 755
       
Omsättningstillgångar      
       
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar   128 443 224 852
Aktuella skattefordringar   534 1 107
Övriga fordringar   28 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 550 466
    129 555 226 425
       
Kassa och bank   4 783 14 339
       
Summa omsättningstillgångar   134 338 240 764
       
SUMMA TILLGÅNGAR   4 445 706 4 555 519
       
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
       
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital   50 50
    50 50
       
Fritt eget kapital      
Blanserande vinstmedel   522 706 523 813
Årets resultat   -81 058 -1 107
    441 648 522 706
       
Summa eget kapital   441 698 522 756
       
Långfristiga skulder 24    
Skulder till kreditinstitut   2 261 468 2 224 050
Skulder till koncernföretag   252 469 254 078
Skulder till ägarbolag   1 396 645 1 476 645
Övriga långfristiga skulder   46 420 45 547
    3 957 002 4 000 320
       
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder   5 087 2 480
Skulder till koncernföretag   31 292 17 052
Övriga kortfristiga skulder   851 3 793
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 9 776 9 118
    47 006 32 443
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   4 445 706 4 555 519