TrA.Subject

TrA.Announcement

En innovativ och driven företagskultur

ForSea är en stolt del av stadsbilden i Helsingborg och Helsingör. I den rollen tar vi täten i utvecklingsfrågor som gör skillnad för passagerarna och regionen vi är starkt förankrad i. Det är människorna i ForSea som gör detta möjligt. Därför lägger vi mycket kraft på att attrahera, rekrytera och behålla duktiga medarbetare.

Tydliggöra vår kultur

Vi står för innovativ och driven kultur som får medarbetare att trivas och utvecklas till sin fulla potential. Arbetet inom human resource 2018 har präglats av förändringinsatser för att tydliggöra denna kultur och möjligheterna den ger våra ledare och medarbetare. Insatserna har riktats mot några utvalda områden:

▪ Tydlig Employer Value Proposition, som frilägger fördelarna med att arbeta inom ForSea – exempelvis stoltheten över att vara en del i stadsbilden i Helsingborg/Helsingör, vår resa mot hållbarhet som gör skillnad för både passagerare och regionen i stort samt viljan att ta täten i utvecklingsfrågor, som påverkar erbjudande, medarbetare och även passagerare

▪ Gemensam värdegrund och Ledarskapsprinciper, som bygger på ledorden Engagemang, Samarbete, Respekt och Pålitlighet. Som en del av implementeringen togs en så kallad värdekompass fram, som under året kommunicerats till alla ledare och medarbetare.

▪ Ny HR-portal, där gemensamma processer och policies samlats och som ger en tydlig, enhetlig bild av hur vårt HR-arbete fungerar i praktiken. Den digitala portalen är tvåspråkig, vänder sig till både ledare och medarbetare samt nås också enkelt via mobiltelefonen.

▪ Ledarskaps- och medarbetarutveckling, som innefattar ledarskapsprogrammet ”Gröna resan”. Här har våra ledare via workhops diskuterat allt från strategi och värderingar till samarbete och hållbarhet – allt med sikte på att bygga team som är högpresterande och mår bra. Vi har även gjort en översyn av våra mest centrala HR-processer – bland annat Medarbetarsamtalet” – med sikte på bättre styrning och tydligare mål, som sätts på avdelnings- och medarbetarnivå. Till medarbetarutvecklingen hör också undersökningen Puls. Den görs varje år och resultaten omsätts i handlingsplaner som följs upp via medarbetarsamtal och avdelningsmöten.

2019 – kompetensutveckling i fokus

En av de stora satsningarna 2019 är etableringen av ForSea Academy, som blir ett nav i arbetet med rekrytering och kompetensutveckling. ForSea Academy bygger på utbildningsmoduler som tas fram för olika grupper av medarbetare, exempelvis ForSales för butikspersonalen. Under året fortsätter också implementeringen av värdegrunden, bland annat via en bredare lansering av det värderingspel som togs fram 2018. Spelet levandegör värdegrunden genom att koppla den till dilemman i olika vardagssituationer och ska spelas av alla medarbetare.