TrA.Subject

TrA.Announcement

Nu är den blå resan också den grönaste

2018 var året då den blå resan också blev den grönaste. Resorna på vår vackra, blå vattenväg över Öresund fick en stark miljöprofil då batteridrift introducerades på färjor Aurora och Tycho Brahe. Därmed signalerar vi en förflyttning som gör en traditionell rederiverksamhet till ett modernt, självmedvetet företag, där hållbarheten är central i de upplevelser vi varje dag levererar. Numera baseras hela affärsmodellen på att vi ska minimera vår miljöpåverkan. Ett tydligare ställningstagande kring hållbarhet menar jag är svårt att göra.

Snillrikt och miljövänligt

Införandet av batteridrift har varit ett omfattande projekt, som tagit flera år att genomföra och bjudit på stora tekniska utmaningar och snillrika lösningar. När de två färjorna använder batteridrift fullt ut minskar koldioxidutsläppen med 65 procent. Självklart minskar också energiförbrukningen och utsläppen av svavel- och kväveoxider. Till detta ska läggas att bullret, röken och vibrationerna försvinner. Det förbättrar arbetsmiljön för medarbetarna och ger miljöförbättringar för närboende i våra två hemstäder Helsingborg och Helsingör.

Den gröna resa fortsätter nu. I hela företaget lyfts hållbarhetsfrågorna mer än tidigare. De kopplas till mål, nyckelindikatorer och regelbundna mätningar, som kommuniceras på ett heltäckande sätt via hållbarhetsrapporten.

Vi är ForSea

Om batteridriften var den ena stora händelsen 2018 så var etableringen av det nya varumärket den andra. Vi har blivit ForSea och fått en egen, grönare identitet. Själva namnet fångar att havet och dess närmiljö är fokus i verksamheten är, men också att vi är framsynta och moderna i det vi gör och erbjuder kunderna. Den nya identiteten är viktig i kontakterna med kunder, leverantörer och andra externa intressenter. För dem tydliggör vi att ForSea står för hållbara möten mellan människor och idéer, bidrar till att knyta ihop Öresundsregionen och skapar förutsättningar nya affärer. Identiteten är även betydelsefull för oss ForSea-medarbetare, som ska känna att vi nu står på egna ben och har påbörjat en utvecklingsresa alla medverkar i och kan känna stolthet inför. Det är en grön kulturresa som implementeras i ForSea, där vi dels involverar chefer och fokuserar på ledarskapsfrågor på ett nytt, omfattande sätt, dels fördjupar arbetet med att sätta och följa upp mål i hela verksamheten.

Att vi erbjuder just en resa har varit grundläggande när vi format bilden av ForSea. Ett av de bärande budskapen i varumärkesprofilen är ”den lilla stora resan”. Budskapet fångar att vi erbjuder alla kunder en upplevelse, oavsett om de reser med oss för att pendla, shoppa, ”tura”, turista, transportera gods eller för en stunds avkoppling. På den korta resan över Öresund ska ForSea i alla lägen vara en attraktiv leverantör av upplevelser som gör avtryck och känns minnesvärda. Genom att utveckla upplevelserna ombord bidrar vi samtidigt till att göra Helsingborg och Helsingör till attraktivare destinationer för turister och alla andra besökare.

Växa lönsamt och hållbart

Med en tydlig hållbarhetsprofil och ett nytt varumärke i ryggen tar ForSea nu sikte på att öka både tillväxten och lönsamheten kommande år. Målet är att öka antalet passagerare till 9 miljoner år 2023, bland annat genom att vi utvecklar erbjudanden och upplevelser för de olika kunder som reser med oss. Lika viktigt är det att bygga ut våra digitala plattformar så biljettköp, shoppingerbjudanden och mycket annat kan hanteras på ett smidigt sätt i dessa kanaler.

Vi ser samtidigt att vår vattenväg är ett konkurrenskraftigt och mer miljövänligt alternativ för godstransporter som går till, från eller via Öresundsregionen. Färjorna erbjuder en genväg. I takt med att miljöargumenten får större tyngd i transportbranschen är jag säker på att ForSea i ännu högre grad ses som det hållbaraste och mest kostnadseffektiva vägvalet.

Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare för fina insatser under 2018. Det blev ett intensivt år med flera stora förändringar, men framför allt året då vi lade grunden för en spännande utvecklingsresa som bara börjat.