TrA.Subject

TrA.Announcement

Så tar vi ansvar

Färjetrafiken påverkar miljön. Att minska denna påverkan och bli mer hållbara är ett viktigt mål. ForSea tar även ansvar för säkerhet och andra arbetsmiljöfrågor samt bidrar i samhällsutvecklingen på båda sidor av Öresund.

Våra utgångpunkter

ForSea driver en rederiverksamhet som omfattar närmare 50 000 färjeavgångar per år i ett av norra Europas mest trafikerade farvatten. Det gör vi med hjälp av cirka 750 medarbetare och genom ett hållbarhetsarbete som inriktas på följande områden:h mutor är i centrum.

  • Färjetrafikens påverkan på miljön, exempelvis energiförbrukning, utsläpp, inköp, ombordförsäljning/konsumtion, avfalls- och kemikaliehantering.
  • Säkerheten för medarbetare och passagerare, där kraven är omfattande via lagstiftning och direktiv från såväl nationellt håll som från EU och FN-organet IMO.
  • Arbetsmiljön för våra medarbetare. Vi har en nollvision gällande arbetsskador. ForSea ska samtidigt erbjuda arbetsplatser där medarbetarna trivs, känner att de kan utvecklas.
  • Mänskliga rättigheter, där fokus ligger på likabehandling och på att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet – oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.
  • Upprätthållande av förbindelsen mellan Helsingborgs- och Helsingörs-regionen samt närliggande områden, vilket ger oss ett brett, socialt ansvar för utvecklingen i denna region.
  • Affärsetik, där det förebyggande arbetet mot korruption, bedrägeri oc

Code of Conduct – ett rättesnöre

ForSea har en Code of Conduct som täcker affärsetiska frågor, utgör grunden för policys och rutiner samt fungerar som rättesnöre i vardagen. Förutom etiska principer innehåller den riktlinjer gällande likabehandling samt värderingar och ledarskapsprinciper.

I koden betonas att affärsetik inte bara handlar om att undgå lagöverträdelser, utan även om hur vi uppför mot oss mot varandra, mot omvärlden och möter intressenters krav och förväntningar. Här poängteras att riktlinjerna gäller alla – styrelsemedlemmar, ledare och medarbetare – oavsett var i världen de befinner sig. Vi vill att våra samarbetspartners tar del av vår kod och gärna inför liknande riktlinjer i sina verksamheter.

Vägvisande mål

Det övergripande målet – som integrerats i vision och affärsmodell – är att bedriva en hållbar verksamhet med minsta möjliga miljöpåverkan. För flera av hållbarhetsområdena finns mål och resultatindikatorer, som bidrar till att den övergripande målsättningen kan uppnås – exempelvis inom säkerhet, utsläpp, energiförbrukning och gästnöjdhet. Även i de policys som påverkar hållbarhetsarbetet finns ofta mål, som utvärderas årligen och redovisas i hållbarhetsrapporten.

Under hösten 2018 togs beslut om att koppla vårt hållbarhetsarbete till FN:s Globala mål för hållbar utveckling. Av de 17 målen har sju valts som definierar ForSea som företag och fångar områden där vi kan bidra mest. De Globala målen ska vara en del av den strategiska agendan och på sikt integreras fullt ut i hållbarhetsarbetet. De mål som valt ut är: 3: Hälsa och välbefinnande, 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 10: Minskad ojämlikhet, 11: Hållbara städer och samhällen, 12: Hållbar konsumtion och produktion, 13: Bekämpa klimatförändringarna samt 14: Hav och marina resurser. 

Uppföljning av dessa mål kommer att ske från och med 2019.

Stödjande standarder

Sedan 2016 är ForSea miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015. Ledningssystemet är ett av de viktigaste verktygen, som bland annat ger en systematik i arbetet med ständiga förbättringar. Som en del av arbetet med energieffektiviseringar togs 2018 beslut om att certifiera verksamheten enligt energiledningssystemet ISO 50001:2011. Energiledningssystemet underlättar arbetet med uppföljning och förbättringar, vilket bidrar till att ytterligare höja energiprestandan. Alla färjor är sedan 2018 verifierade enligt Clean Shipping Index (CSI) – ett internationellt index som rankar fartyg och rederier efter deras miljöpåverkan. Våra batteridrivna färjor Aurora och Tycho Brahe har den högsta rankingen som är CSI 5.

Säkerhetsarbetet utgår från den SMS-manual som den internationella lagstiftningen (ISM-koden) föreskriver. ISM-koden betraktas som sjöfartens motsvarighet till kvalitetsstandarden ISO 9001 och innebär att vi ska kartlägga, dokumentera och systematisera alla rutiner i säkerhetsarbetet. I linje med ISM-koden har ForSea en så kallad Designated Person (DP) som – fristående från ledning och styrelse – ansvarar för att vi följer regler och direktiv gällande säkerheten.

Anpassning – nya regler och lagkrav

Under året har stort fokus lagts på att möta kraven i de nya lagar och förordningar som ska minska sjöfartens miljöpåverkan, exempelvis IMO DCS respektive Monitor, Report and Verify (bränsleförbrukning/koldioxidutsläpp), Barlastvattenkonventionen (regler för hantering av barlastvatten), IHM (regelverk gällande inventering av farliga material/fartygsåtervinning) samt Clean Shipping Index.

Visselblåsarkanal

Via visselblåsartjänsten kan medarbetare konfidentiellt kommunicera misstankar om oegentligheter, antingen till en chef eller till ansvarig för visselblåsartjänsten. Visselblåsarmeddelanden kan lämnas öppet eller anonymt. Tjänsten hjälper till att minska risker – och till att upprätthålla förtroendet för ForSea – genom att vi tidigt kan upptäcka och åtgärda misstänkta oegentligheter.

Arbetet i praktiken

Hållbarhets- och säkerhetsarbetet är tätt integrerat. Det samordnas via avdelningen för Hälsa, Miljö och Säkerhet, där avdelningschefen ingår i företagsledningen. Inom ForSea finns sju miljökoordinatorer med ansvar för var sin avdelning. De genomför beslutande åtgärder samt ansvarar för uppföljning och utveckling av hållbarhetsinsatserna på sina avdelningar.

Vissa hållbarhetsfrågor hanteras i grupper som arbetar över avdelningsgränserna, exempelvis ECO-driving-gruppen, Energispargruppen samt Kemikalierådet. ForSea har nio internrevisorer som två gånger per år gör miljörevisioner enligt ISO-standarden respektive säkerhetsrevisioner enligt SMS-manualen. Dessutom görs varje år en extern miljörevision inom ramen för ISO 14001:2015 samt ett antal externa säkerhetsrevisioner enligt kraven i ISM-koden. Resultaten från samtliga revisioner återrapporteras till hållbarhets- respektive säkerhetsansvarig och används i vårt förbättringsarbete. I slutet av 2018 började ForSea att använda Position Green i hållbarhetsarbetet – ett digitalt verktyg som effektiviserar insamling, analys, visualisering och redovisning av vår hållbarhetsdata.

Så kommunicerar vi

Hållbarhetsarbetet presenteras i den kombinerade årsredovisningen/hållbarhetsrapporten. Den finns på ForSeas webbplats, men även som trycksak och är då mindre omfattande. Hållbarhetsarbetet presenteras dessutom löpande i samband med möten, samarbetsprojekt, event och andra typer av kontakter med intressenterna.