TrA.Subject

TrA.Announcement

Hållbar konsumtion

Många produkter som används i verksamheten påverkar både människor, djur och natur under hela dess livscykel. Därför fokuserar ForSea på hållbar konsumtion. Med det menas att hänsyn tas till produkternas miljöpåverkan vid inköp, användning, materialåtervinning och avfallshantering.

Inköp och investeringar

Alla leverantörer rankas utifrån hur de arbetar med hållbarhetsfrågor. Vid inköp tas hänsyn till både produkternas miljöprestanda och leverantörernas arbete för att ta fram det mest hållbara alternativet. Inköp som överstiger 50 000 kronor ska godkännas av ForSeas hållbarhetschef, som gör en analys ur ett livscykelperspektiv.

Hållbara i alla led

I slutet av 2018 genomfördes en workshop med en extern konsult. Syftet var att bättre förstå vilken påverkan på miljön som verksamheten i butiker, restauranger och caféer har. Baserat på resultatet från genomgången inriktas hållbarhetsarbetet på fem områden – matsvinn, certifierad mat, klimatpåverkan med koppling till mat, hållbar fisk samt förpackningar/engångsmaterial.

Klimatpåverkan

Mätningar av utsläpp med koppling till mat/livsmedel ger en bild av koldioxidavtrycket från restaurangverksamheten. En första mätning gjordes 2018 för att dels bättre förstå vilken klimatpåverkan maten har, dels visa vad som kan göras för att minska denna påverkan. Resultaten blir en hjälp i planeringen och kan exempelvis öppna för att andelen närproducerade råvaror och vegetariska rätter ökar.

Matsvinn

Bättre planering i alla led ska minska matsvinnet, från utformningen av menyer, till inköp, tillagning och servering. Möjligheterna att förvandla mat och annat bioavfall till biogas har också utvärderats över. Under december påbörjades ett test ombord på Aurora för att sortera ut denna typ av avfall.

Förpackningar/engångsmaterial

Andelen engångsartiklar ska minska och även ersättas av bioplaster och andra material som är mindre miljöbelastande. Besättningar och övriga medarbetare slutade använda sådana produkter under 2018.

Hållbar fisk

Inköpen av fisk och skaldjur ska i högre grad kopplas till miljömärkningarna MSC och ASC. Fisk som är rödlistad enligt WWF:s fiskguide ska heller inte serveras i restaurangerna.

Certifierad mat

Målet är att öka andelen certifierade och miljömärkta produkter. Möjligheten att certifiera ForSeas restauranger mot MSC och KRAV undersöks.

 

Färre och mindre miljöbelastande kemikalier

Ett mål för 2018 var att göra en ordentlig genomgång av de kemiska produkter som finns i verksamheten. Arbetet fortsätter med sikte på att minimera antalet kemiska produkter, byta till mindre farliga produkter samt förbjuda ett antal produkter. På sikt ska alla städprodukter vara miljömärkta med Svanen, Bra Miljöval eller en annan likvärdig märkning. Arbetet samordnas via ForSeas kemikalieråd som 2018 tog fram en ny kemikaliepolicy, nya inköpsrutiner samt genomförde en kemikalieutbildning för öka medvetenheten i organisationen. Fler utbildningsinsatser genomförs under 2019.

Avfall

På färjorna hanteras allt från matfall och glas till papper och metall. ForSea har ett omfattande system för avfallshantering. Avfall sorteras i 23 fraktioner och att öka sorteringsgraden är ett viktigt mål. Under 2018 utökades sorteringen i terminalerna och på kontoren. Farligt avfall hanteras i separata system och omhändertas av certifierade leverantörer.

Utvecklingen 2018

Avfallsvolymerna uppgick till 649 ton. Av dessa volymer källsorterades drygt 51 procent. Det motsvarar 176,5 ton i minskade koldioxidutsläpp. För 2019 är målet att öka andelen källsorterat avfall till 54 procent.

Antalet produkter i kemikaliehantering minskade med drygt 30 procent och består därmed av drygt 230 produkter. Målet är att minska antalet miljöfarliga produkter och allergiframkallande produkter med ytterligare 5 procent. Det totala antalet kemiska produkter ska fram till utgången av 2020 ha minskat med 5 procent.