TrA.Subject

TrA.Announcement

Hantering av risker

Arbetet med riskhantering baseras på en riskkarta, som utvärderas och uppdateras varje år. I hållbarhetsarbetet identifieras riskområden med betydelse för ForSeas verksamhet, anseende och/eller finansiella ställning.

Arbetet med riskhantering samordnas av CFO och innebär att risker identifieras, analyseras och utvärderas i dialog med berörda medarbetare. Därefter görs en prioritering av de risker som ska reduceras. Detta arbete övervakas och vidarerapporteras varje år till företagsledningen.

Utsläpp – minska miljöbelastningen

  • Utsläpp till vatten och luft från färjorna kan försämra miljön i närområdet och bidra till klimatförändringar.

Riskhantering

Utsläppen till luft elimineras helt via övergång till batteridrift, eller minimeras genom användning av mindre miljöbelastande fartygsbränslen och katalysatorrening. Utsläpp till vatten elimineras helt genom att inget grå- och svartvatten släpps ut till sjöss, utan omhändertas vid färjeterminalerna och renas.

Säkerheten för medarbetare och passagerare – noll skador

  • Brister i säkerheten eller arbetsmiljön kan leda till skador på medarbetare och passagerare.

Riskhantering

Säkerhetsarbetet omfattar medarbetare och passagerare samt baseras på lagstiftning och direktiv, såväl från nationellt håll som från EU och från FN-organet IMO. ForSea har en så kallad Designated Person (DP), som agerar fristående från rederiets ledning och styrelse och har till ansvar att se till att rederiet följer säkerhetsregler och direktiv. Policydokument och säkerhetsrutiner är samlade i en SMS-manual. Den är tillgänglig för alla medarbetare via intranätet, uppdateras löpande, vilket berörda medarbetare är skyldiga att informera sig om. Beroende på ansvarsområde genomgår medarbetarna ett antal säkerhetsutbildningar för att vara behörig att arbeta ombord och iland. Säkerhetsutbildningar och praktiska övningar förnyas löpande och pågår kontinuerligt under anställningstiden.

Affärsetik – motverka korruption

  • Bristande affärsetik, korruption samt interna eller externa bedrägerier kan skada ForSeas varumärke och affärsverksamhet.

Riskhantering

Uppförandekoden ger vägledning i vad som är god affärsetik. Förutom koden har vi ett antal policys och kontrollmekanismer som minskar riskerna för bedrägeri och mutor – både internt och gentemot externa intressenter. Vår anti-korruptionspolicy omfattar bland annat rutiner för att ge och ta emot gåvor och ger vägledning i för hur man ska agera i ForSeas namn.

Det finns riktlinjer för vilka anställda som kan beordra och godkänna leveranser samt inom vilka beloppsgränser godkännanden får ske.