TrA.Subject

TrA.Announcement

Minskad miljöpåverkan

ForSea arbetar kontinuerligt på att minska färjeförbindelsens påverkan på miljön i Öresundsregionen. Exempelvis var färjorna 2007 först i Sverige med att använda katalysatorrening på samtliga maskiner. Sedan tidigt 1990-tal seglar de också på ett bränsle med en lägre svavelhalt än det SECA-reglerna från 2015 kräver. Under 2018 togs ännu en stort steg i miljöarbetet när batteridrift introducerades på färjorna Tycho Brahe och Aurora.

65 procent lägre utsläpp

Övergången till batteridrift minskar utsläppen av koldioxiden kraftigt. Detta komplexa projekt pågick under fyra år och inga andra miljöinvesteringar eller tekniska förbättringar hade gett motsvarande utsläppsminskningar.

En helautomatisk laserstyrd robotarm ansluter till färjorna för laddning varje gång de är i hamn. Det ger 5-9 minuters effektiv laddning för en överfart på tjugo minuter. Batterierna laddas med grön el från vind, vatten och sol. Från de två batterifärjorna sker därför inga utsläpp alls. Det gör att de totala koldioxidutsläppen på linjen vid full batteridrift minskar med cirka 65 procent per år, motsvarar 23 000 ton koldioxid per år. Med de batteridrivna färjorna minskar även bullret och vibrationerna, vilket är positivt för passagerare, närboende och det marina livet.

Via batteridriften minskar även utsläppen av kväve- och svaveloxider med cirka 65 procent. Dessa utsläpp är redan relativt låga genom den katalysatorrening och det lågsvavliga bränsle som länge använts. ForSea har inte några utsläpp till vatten eftersom allt grå- och svartvatten omhändertas vid terminalerna och renas, antingen av en miljögodkänd leverantör eller det kommunala reningsverket.

Sänka energiförbrukningen

Konverteringen till batteridrift ger inte bara mindre utsläpp, utan minskar även ForSeas energibehov. Det beror på att verkningsgraden för batterier är långt mycket högre än verkningsgraden för en dieselmotor. Vid fullbatteridrift väntas fartygen att minska sin energiförbrukning med cirka 40 procent.

Målet är dock att ytterligare minska verksamhetens totala energibehov, bland annat via ECO-driving som innebär att vi använder mer bränsleeffektiva körstrategier. En särskild projektgrupp – där en navigatör från varje fartyg ingår – har arbetat med ECO-driving sedan 2016. ForSea har även en egen fartygssimulator, där strategier och praktiska övningar kring ECO-drivning är i fokus.

Hösten 2018 gjordes ett test med bränslemätningssystemet Blue Flow på Aurora. Via systemet kan navigatörerna följa dieselförbrukningen i realtid och anpassa körstrategierna. Blue Flow har visat sig vara ett effektivt hjälpmedel som bidragit till att minska förbrukningen. Under 2019 införs därför verktyget på alla fartyg.

Energieffektivare verksamhet

Även i fastigheter och i den övriga verksamheten görs effektiviseringar som minskar energiförbrukningen. Energikartläggningar av hela verksamheten har bidragit till att ett 30-tal förbättringsinsatser tagits fram.

Insatserna samordnas av ForSeas Energispargrupp och omfattar exempelvis ombyggnad och effektivare styrning av värme- och ventilationssystem samt av pumpar på fartyg och i fastigheter. Vid terminalerna görs en successiv övergång till eldrift i bilar, truckar och andra arbetsfordon. Även införandet av LED-belysning bidrar till att elförbrukningen sänks. Under 2018 togs beslut om att certifiera ForSea enligt energiledningssystemet ISO 50001:2011, som ytterligare ska bidra till att öka energieffektiviteten. Sedan tidigare har grön el använts i delar av verksamheten. Från 2019 används grön el överallt, vilket beräknas minska koldioxidutsläppen med ytterligare cirka 300 ton per år.

Utvecklingen 2018

Utsläpp till luft

Koldioxid

Vid full batteridrift på Aurora och Tycho Brahe är målet är att sänka koldioxidutsläppen med 65 procent. Det motsvarar en minskning med 23 000 ton. För helåret 2018 minskade utsläppen med cirka 10 procent eller 3660 ton, vilket beror på att övergången till batteridrift inte var fullt genomförd förrän i november.

Kväve- och svaveloxider

Vid full batteridriften minskar även utsläppen av svaveloxider och kväveoxider med cirka 65 procent. Under 2018 minskade svaveloxidutsläppen med 1 ton - motsvarande 9 procent - och kväveoxidutsläppen med 3,5 ton, vilket motsvarade 12 procent.

Utsläpp till vatten

ForSea ska inte ha några utsläpp till vatten. Några sådana utsläpp förekom heller inte under 2018.

Energiförbrukning

Energiförbrukningen kartlades i sin helhet 2018. Målet för detta år var dels att få en bättre förståelse för hur energiförbrukningen i verksamheten ser ut, dels klarlägga var insatser bör göras för att minska förbrukningen. Kartläggningen resulterade i en handlingsplan med ett trettiotal åtgärdspunkter, som väntas minska energiförbrukningen med ytterligare 800 000 kWh. Under 2019 ska totalförbrukningen minska med 39 procent, vilket innefattar konverteringen till batteridrift, effekterna av ECO-driving samt övriga energibesparingar.