TrA.Subject

TrA.Announcement

Medarbetare

Forsea ska vara en attraktiv arbetsplats som lockar till oss de bästa medarbetarna. Vi ska också vara ett företag där medarbetarna trivs, känner sig trygga och är förvissade om att de ges möjlighet att växa och utvecklas i sina yrkesroller.

Eftersom verksamheten är säsongsbunden varierar antalet anställda relativt kraftigt mellan hög- och lågsäsong. Då behoven skiftar finns därför en naturligt hög omsättning av personal. Oavsett grupp av medarbetare fokuserar vi alltid på att skapa en god arbetsmiljö med bra förutsättningar för samarbete, trivsel och ett gott ledarskap.

ForSea ska vara en jämställd organisation, fri från diskriminering, trakasserier och kränkningar, där alla medarbetare känner gemenskap och delaktighet samt visar respekt för varandra. På samma sätt är jämställdhet mellan kvinnor och män ett viktigt område för alla medarbetare, vilket kräver ständig utveckling på alla nivåer i företaget.

Arbetsmiljö – noll skador

Arbetsmiljöarbetet säkrar att alla medarbetare erbjuds en utvecklande samt fysiskt och socialt sund arbetsplats, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. Detta arbete baseras på fyra mål:

  • Antalet arbetsskador ska vara noll.
  • Sjukfrånvaron på grund av arbetsskador ska vara noll.
  • Antalet sjukdagar ska minska årligen och sjukfrånvaron reduceras till 4 %.
  • Medarbetarsamtal ska genomföras årligen.

För att nå målen görs kontinuerliga uppföljningar av statistik gällande arbetsskador och incidenter, insatser vid rehabilitering och förebyggande åtgärder. Exempel på sådana förebyggande åtgärder är friskvårdsbidrag och kiropraktorbehandlingar. Även bolagets egna insatser utvärderas för att säkra att ForSea arbetar enhetligt med rehabilitering och att alla insatser är på samma nivå, oavsett var i organisationen en person arbetar.

Regelbunden uppföljning

Puls är den årliga medarbetarundersökningen, där vi mäter uppfattningar om exempelvis den fysiska arbetsmiljön, samarbete inom avdelningen, förtroende för ledningen samt ledarskapet hos närmaste chef. Baserat på resultaten tas handlingsplaner fram som stöttar utvecklingsarbetet på varje avdelning, men också följs upp via enskilda medarbetarsamtal. Under 2018 deltog 83 procent av medarbetarna i Puls, vilket är en bra siffra. Totalresultatet på de frågor som ställdes var 4,14 på en femgradig skala. Resultaten visar att medarbetarna tagit till sig ForSeas värderingar samt att många upplever att deras arbetsgrupp arbetar aktivt för att bidra till företagets mål. Önskemålen om förbättringar fokuserar på den fysiska arbetsmiljön samt på en mer regelbunden feedback kring de egna insatserna. Under året deltog 67 procent av de anställda i medarbetarsamtal.

Affärsetik – klara rutiner och riktlinjer

Vi har tydliga rutiner och kontroller som ska minska riskerna för bedrägeri och mutor, såväl internt som i kontakterna med kunder, leverantörer och andra affärspartners. De etiska riktlinjerna omfattar bland annat rutiner för att ge och ta emot gåvor, men fungerar även som etiskt ramverk kring hur medarbetare som företräder ForSea ska agera. Det finns även riktlinjer för vilka anställda som kan beordra och godkänna olika typer av leveranser samt inom vilka beloppsmässiga gränser dessa får ske.

Alkohol och drogpolicy

ForSea har nolltolerans mot alkohol- och drogpåverkan under arbetstid. Alla medarbetare ska känna till och efterleva policyn, som dels säkerställer en arbetsplats som är fri från alkohol och droger, dels minimerar risken för ohälsa och olyckor. Exempel på förebyggande insatser är oannonserade och slumpmässiga tester. Alkohol- och drogtester kan dessutom göras i samband med en incident eller olycka. Policyn innebär även att medarbetare som har alkohol- eller drogproblem ges stöd och hjälp.

 

Mänskliga rättigheter och mångfald

ForSea är ett mångkulturellt företag som strävar efter att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet – oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Bakgrunden till detta är att företag som präglas av mångfald har större möjligheter att göra bra affärer och utvecklas.

Utvecklingen 2018

Etik

Några överträdelser av våra etiska riktlinjer har inte inrapporterats.

Kompetensutveckling

Vi genomförde 1 084 utbildningsdagar eller 1,7 utbildningsdagar per medarbetare, främst inom områdena säkerhet, ledarskap samt kring hur medarbetarsamtal genomförs. Under året påbörjades arbetet med att skapa ett ForSea Academy. Denna interna akademi blir navet i ForSeas kompetensutveckling och kommer att baseras på utbildningsmoduler för alla nyckelgrupper i koncernen.

Medarbetare

ForSea hade under året 613 heltidstjänster per den sista december 2018 och sysselsatte cirka 750 medarbetare. Av dessa arbetade omkring 75% huvudsakligen ombord på någon av våra fyra färjor. Koncernledningen bestod till 28,5% procent av kvinnor. Bolagets styrelse hade 25 (25) procent kvinnliga ledamöter. Korttidsfrånvaron i företaget uppgick till 3,2 procent och långtidsfrånvaron till 1,3 procent.