TrA.Subject

TrA.Announcement

Säkerhet

Säkerheten för medarbetare och passagerare är den viktigaste frågan i verksamheten där vi har en nollvision gällande olyckor och skador. Säkerhetskulturen baseras på en hög teknisk standard på våra fartyg, engagerade och utbildade medarbetare samt en kompetent och ansvarstagande företagsledning.

Som ett minimum ska lagkrav och andra krav i säkerhetsarbetet alltid vara uppfyllda, dels från nationellt håll och från EU samt från FN-organet International Maritime Organization (IMO). I linje med internationell lagstiftning (ISM-koden) är alla säkerhetsrutiner ombord dokumenterade och samlade i en SMS-manual som är tillgänglig via intranätet.

Beroende på position i företaget genomför alla medarbetare ett antal utbildningar för att vara behörig att arbeta ombord och iland. Säkerhetsutbildningarna är en del av vardagen. De förnyas löpande och pågår kontinuerligt under hela anställningstiden. Både iland och ombord genomförs övningar flera gånger i månaden, exempelvis gällande brand, spill, evakuering, krishantering och första hjälpen. Det stärker säkerheten för både medarbetare och passagerare.

Arbeta förebyggande

För oss är miljö och säkerhet något alla måste ta ansvar för. Därför har vi under lång tid arbetat med att engagera samtliga medarbetare i säkerhetsarbetet. Det görs genom att säkerhetsfrågor alltid diskuteras vid möten och träffar vid samtliga avdelningar samt genom ett aktivt erfarenhetsutbyte i hela organisationen. Det stora säkerhetsmedvetandet ökar passagerarnas trygghet och ger en hög beredskap om olyckstillbud eller sjukdomsfall skulle inträffa.

Avvikelser, olyckor och farliga situationer rapporteras internt, analyseras och kopplas till förbättringsinsatser som ytterligare förbättrar säkerheten. Våra internrevisorer gör två gånger per år säkerhetsrevisioner, där resultaten återrapporteras till säkerhetsansvarig och används i förbättringsarbetet. Varje år görs också revisioner och säkerhetsgenomgångar av myndigheter och klassningssällskap. Även dessa resultat används i vidareutvecklingen av säkerhetsarbetet för medarbetare och passagerare.

Simulera risk- och krissituationer

ForSea har en egen fartygssimulator som är ett viktigt hjälpmedel i säkerhetsarbetet. Genom att simulera olika scenarier tränas navigatörer och andra nyckelmedarbetare regelbundet i hanteringen av risk- och krissituationer. Under 2018 togs beslut om att flytta simulatorn till mer ändamålsenliga lokaler i anslutning till ForSeas huvudkontor.

Transport av farligt gods hanteras enligt gällande regelverk och av medarbetare som genomgår regelbundna, interna utbildningar. Hanteringen utvärderas varje år av en extern rådgivare. Denna rådgivare ingår även ForSeas Farligt Gods-grupp, som följer utvecklingen på området och vid behov gör förbättringar av rutiner och arbetssätt.

Utvecklingen 2018

Inga väsentliga brister i den överordnade säkerheten på land eller till sjöss inrapporterades. Det inträffade 40 (32) arbetsolyckor, främst vid rengöring av maskinutrustning, genom fall i trappor eller på däck samt via skärskador. Antalet förlorade arbetsdagar (Lost Work Days; LWD) orsakade av olyckor uppgick till 133 dagar.

Per hundra tusen arbetade timmar inträffade 0,8 olycksfall. Jämfört med genomsnittet för andra branscher och företag är detta en låg siffra. Antalet inkomna SMS-rapporter – gällande bland annat incidenter, olyckstillbud och förbättringsförslag – var 402. Förutom att uppmärksamma olyckor bidrar denna rapportering till att tidigt upptäcka faror och till att ForSea kan vidta förebyggande åtgärder.

Under 2018 transporterade ForSea 7 miljoner passagerare. 15 olyckstillbud rapporterades som endast orsakade mindre skador. Det motsvarar 2,15 olyckor per miljon passagerare.

AFR

Accident Frequency Rate

  • 0,8

ASR

Accident Severity Rate

  • 11,87

AFR = (# Lost Time Incidents / # hours worked) x 100,000

ASR = (# lost work days / # hours worked) x 100,000