TrA.Subject

TrA.Announcement

Intressentanalys

De viktigaste intressenterna är ägare, kunder, medarbetare, leverantörer, myndigheter samt samhällena på båda sidor om Öresund. Kontakterna med dem hanteras på olika sätt – via utvecklingssamtal med medarbetare, regelbundna kontakter med kunder, samarbeten med leverantörer och genom en återkommande dialog med ForSeas ägare.

Ägare

Krav och förväntningar på…
… en modern och kommersiellt framgångsrik verksamhet.
… ett kontinuerligt, effektivt och framtidsinriktat säkerhets- och hållbarhetsarbete.
… certifierade ledningssystem.

Vi möter kraven genom…

 • att följa utvecklingen på hållbarhetsområdet, hålla oss uppdaterade kring omvärldstrender, nya krav, regelförändringar etc.
 • att hållbarhets- och säkerhetsarbetet är en del av ForSeas vision och affärsmodell.
 • att vardagsarbetet inom hållbarhet och säkerhet är tätt integrerat.
 • insatser som är förankrade i organisationen, via lokala miljökoordinatorer och arbetsgrupper.
 • återkommande interna och externa revisioner, där resultaten används i förbättringsarbetet.
 • anpassning till sju av FN:s Globala mål för hållbar utveckling.
 • att kommunicera resultaten av insatserna via årsstämma, årsredovisning/hållbarhetsrapport samt vid möten och utvärderingar.

Kunder

Krav och förväntningar på…
… att vi ska minimera vår miljöpåverkan.
… att vi erbjuder tillförlitliga resor med hög säkerhet över Öresund.
… att vi möter regelkrav och uppfyller specifik lagstiftning i godstrafiken.
… certifierade ledningssystem.
… att vi erbjuder miljöriktiga produkter.

Vi möter kraven genom…

 • kundfokus med ett brett utbud av upplevelser och service för alla typer av kunder.
 • hög turtäthet och kapacitet samt ett omfattande säkerhetsarbete som ger kunderna trygga och tillförlitliga transporter.
 • att ständigt arbeta på att minimera vår miljöpåverkan, bland annat genom att minska utsläpp och buller samt göra försäljningen/konsumtionen på färjorna långsiktigt hållbar – via effektivare inköp, minskat matsvinn, färre engångsmaterial och ökad källsortering.
 • att regelbundet mäta kundlojalitet och hur nöjda kunderna är med ForSea.

Medarbetare

Krav och förväntningar på…
… trygga och trivsamma arbetsplatser.
… en arbetsmiljö som är säker och långsiktigt hållbar
… stöd och uppmuntran i den egna utvecklingen.
… konkurrensmässiga lönevillkor och andra förmåner.
… likabehandling och en hög etisk standard.

Vi möter kraven genom…

 • att genomföra medarbetarsamtal och medarbetarundersökningar, där resultaten kopplas till handlingsplaner och konkreta förbättringsinsatser.
 • att erbjuda utbildning och kompetensutveckling, bland annat via ForSea Academy.
 • en företagskultur som skapar förutsättningar för samarbete, trivsel och ett gott ledarskap.
 • att skapa fysiskt och socialt sunda arbetsplatser, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.
 • att involvera medarbetare i projekt och beslutsfattande samt uppmuntra till egen utveckling.

Leverantörer

Krav och förväntningar på…
… att vi tar ansvar och bedriver ett framsynt och konsekvent hållbarhetsarbete.
… redovisar resultaten av detta arbete på ett tydligt sätt.
… att vi hanterar deras varumärke med respekt.

Vi möter kraven genom…

 • att informera leverantörer och andra affärspartners om vår uppförandekod och om resultatet av vårt hållbarhetsarbete.
 • att kontrollera leverantörernas eget hållbarhetsarbete, som ska följa de värderingar och policies som gäller hos oss.

Myndigheter

Krav och förväntningar på…
… att vårt säkerhets- och hållbarhetsarbete ligger i linje med nationell och internationell lagstiftning samt de regelverk och konventioner som omger vår verksamhet.

Vi möter kraven genom…

 • ett säkerhetsarbete som utgår från den internationella ISM-koden och innebär att vi måste kartlägga, dokumentera och systematisera alla rutiner i säkerhetsarbetet.
 • vår visselblåsartjänst som medarbetare kan använda för konfidentiellt kommunicera misstankar om oegentligheter.
 • regelbundna miljö- respektive säkerhetsrevisioner, där resultaten används i förbättringsarbetet.
 • att genomföra lagkravsrevisioner i hela verksamheten.

Samhälle

Krav och förväntningar på…
… att vi engagerar oss i de samhällen där vi finns och, stödjer kultur, idrott samt även i övrigt medverkar positivt till utvecklingen av Öresundsregionen.
… minimerar vår miljöpåverkan genom att exempelvis minska utsläppen av koldioxid, kväveoxid samt buller från färjorna.
… skapar arbetstillfällen och bidrar till den ekonomiska tillväxten i regionen.

Vi möter kraven genom…

 • insatser för att förbättra havsmiljön i anslutning till våra anläggningar.
 • att vi medverkar vid arbetsmarknadsdagar, erbjuder praktikplatser och riktade rekryteringsinsatser för studenter vid Sjöfartsutbildningar i Danmark och Sverige.
 • att minimera vår miljöbelastning– bland annat genom att minska utsläpp och buller samt göra försäljningen/konsumtionen på färjorna långsiktigt hållbar – via effektivare inköp, minskat matsvinn, färre engångsmaterial och ökad källsortering.
 • stöd till lokala idrottsklubbar och samarbeten med ideella organisationer.
 • anpassa hållbarhetsarbetet till mål och planer i samhället i stort, exempelvis Agenda 2030.