TrA.Subject

TrA.Announcement

Uttalande från styrelsen om den lagstadgade hållbarhetsrapporten

ForSea AB

Till Johan Malmqvist, 2019-04-25

Detta uttalande lämnas i anslutning till er granskning i enlighet med RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten av ForSea ABs hållbarhetsrapport som upprättats i samband med upprättande av årsredovisningen för ForSea AB för det räkenskapsår som avslutades den 31 december 2018 och syftar till att ge uttryck för vår uppfattning om huruvida hållbarhetsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen.

Hållbarhetsrapporten innehåller företagets [och koncernens] information om de viktigare inslagen för förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat och konsekvenserna av verksamheten, däribland upplysningar i frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt for mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Styrelsen i sin helhet bekräftar, utifrån sin bästa kunskap och övertygelse, följande:

  • Hållbarhetsrapporten har upprättats enligt årsredovisningslagen.
  • Hållbarhetsrapporten innehåller inga väsentliga felaktiga uppgifter, inga väsentliga uppgifter har utelämnats och alla uppgifter är förenliga med innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen.

For ForSea ABs styrelse

Rasmus Christiansen
Styrelsens ordförande

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten

Till bolagsstämman i ForSea AB, org.nr 556990-7198

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2018 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att min (vår) granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande

En hållbarhetsrapport har upprättats.

Göteborg den 25 april 2019
PricewaterhouseCoopers AB

Johan Malmqvist
Auktoriserad revisor